Follow us on Twitter
Close

Members Login

Become members of our website (Free) to be informed about offers from our advertisers, our news, get gifts and many more!

Members - Login


ΚΙΜΩΛΟΣ: Δήμος Κιμώλου & Ανάρτηση Δασικού Χάρτη

.
.

 


 

Απόφαση Δήμου Κιμώλου για την ανάρτηση

Δασικού Χάρτη του νησιού

 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 6/ 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 13/ 2017

Απόσπασμα από το Πρακτικό της 6/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην Κίμωλο, σήμερα 4η Μαρτίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κιμώλου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 218/28-02-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : «Λήψη απόφασης για την έκφραση θέσεων του Δήμου σε σχέση με την ανάρτηση των δασικών Χαρτών».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 13 μελών, παρόντα βρέθηκαν 9 ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μουράτου Χρυσάνθη

2. Σάρδης Παναγιώτης

3. Γαλανός Αύγουστος

4. Ρούσσος Φανούριος

5. Βαμβακάρη Ελισάβετ

6. Λογοθέτη Αργυρώ

7. Τριανταφύλλου Βασιλική

8. Μουστάκας Γεώργιος

9. Γαλανός Εμμανουήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαρινάκης Γεώργιος

2. Μαριάνου Ειρήνη – Αντωνία

3. Μάλλη Μοσχούλα

4. Βεντούρης Φραγκούλης

Στη συνεδρίαση, παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βεντούρης.

Για την τήρηση των πρακτικών, λόγω απουσίας της αρμόδιας υπαλλήλου Μωραϊτη Ασπασίας, ορίστηκε ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρούσσος Φανούριος.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δασοπόνος κ. Πασχάλης Μαρίνος, από το 2ο ΣΥΑΔΧ της Μήλου, ύστερα από πρόσκληση του Δημάρχου, για την πληρέστερη ενημέρωση των δημοτών, ως προς τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, (σε μία κατάμεστη από κατοίκους αίθουσα λόγω του ενδιαφέροντος του θέματος), εισηγούμενη το 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης δίνει το λόγο στο Δήμαρχο ο οποίος είπε:

Κυρία Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι.

Μελετώντας και σταθμίζοντας όλες τις επιστημονικές απόψεις και θέσεις αναφορικά με την εφαρμογή της προωθούμενης από τη Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ανάρτησης των θεωρημένων δασικών χαρτών στα νησιά της περιφέρειάς μας, στα οποία συγκαταλέγεται χαρτογραφημένη και η Κίμωλος, εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για τις σοβαρές αρνητικές παραμέτρους της διαδικασίας αυτής και δηλώνουμε την συμπαράστασή μας στις σχετικές με το ως άνω θέμα δικαιολογημένες αντιδράσεις καθώς και τις έντονες διαμαρτυρίες τόσο των οργανωμένων φορέων και θεσμικών οργάνων, αλλά και της πλειοψηφίας των δημοτών μας.

Είναι προφανές πως εάν η κατάσταση δεν εκλογικευτεί θα οδηγηθούμε με βεβαιότητα στην παγίωση κατάφωρων αδικιών εις βάρος κυρίως των ασθενέστερων οικονομικά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, δεδομένου ότι θεσπίζονται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας κύρωσης των δασικών χαρτών, «θέλουμε να ελπίζουμε όχι μεθοδευμένα», πραγματικά εμπόδια στους ιδιοκτήτες, ενώ γίνεται εκμετάλλευση νομικών αδιεξόδων και τίθενται διάφορες καταχρηστικές προϋποθέσεις που δύνανται στην εξειδίκευσή τους να αποτελέσουν εργαλεία αμφισβήτησης της νόμιμης ιδιοκτησίας όλων των πολιτών. Προς το σκοπό αποφυγής άτοπων, άδικων και μη αναστρέψιμων αποτελεσμάτων ο Δήμος μας με αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνει άμεσα πρωτοβουλία ώστε να επισημανθούν προς όλους τους υπευθύνους τα περισσότερα από τα αναρίθμητα προβλήματα που δημιουργούνται και να εντοπιστούν οι ουσιαστικές ελλείψεις και ανακολουθίες στον σχεδιασμό αποτύπωσης των δασικών χαρτών που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ιδιοκτήτες του Δήμου μας. Κάτωθι γίνεται προσπάθεια προσέγγισης των προβλημάτων αυτών.

1. H προθεσμία εξήντα (60) ημερών για την υποβολή των αντιρρήσεων, η οποία ξεκινά την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017 και λήγει την Τρίτη 18 Απριλίου 2017 χωρίς να προβλέπεται από το Νόμο η δυνατότητα χορήγησης χρονικής παράτασης χαρακτηρίζεται το λιγότερο ασφυκτική έως απαγορευτική του δικαιώματος. Μάλιστα για την περαίωση της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών προκρίνεται η πλέον δύσκολη χρονική περίοδος για το νησί μας καθόσον, ως είναι γνωστό, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες, δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της Κιμώλου, αλλά κατοικούν σε άλλες περιοχές της χώρας, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται στην επαφή τους με τις υπηρεσίες που βρίσκονται στην Περιφέρειά μας για τη συγκέντρωση τόσο των αναγκαίων πληροφοριών όσο και του απαραίτητου αποδεικτικού υλικού, γεγονός που επιτείνεται από τις κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή μας την εποχή αυτή. Τα ίδια ισχύουν κατ’ αναλογία και για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή για τους οποίους η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) μόνο ημέρες πλασματικά, αφού καταλαμβάνει και την εβδομάδα της διακαινησίμου μετά το Πάσχα, την οποία είθισται να εορτάζουμε.

2. Το σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη, το οποίο έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα της ενημέρωσης των πολιτών για τους δασικούς χάρτες των Νήσων Σίφνου, Μήλου και Κιμώλου (2ο ΣΥΑΔΧ), το οποίο εδρεύει στα Γραφεία του Δασονομείου Μήλου κρίνεται απρόσφορο, ανεπαρκέστατο και υποτυπώδες εξαιτίας πρώτιστα του μικρού χώρου στο οποίο στεγάζεται, των μεγάλων ελλείψεων σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και της υποστελέχωσης αυτού, μιας και στο προσωπικό της Υπηρεσίας αυτής περιλαμβάνονται μόνο τρεις (3) υπάλληλοι. Εξ αυτών κανένας δεν διαθέτει την ιδιότητα του Δασολόγου, αλλά το 2ο ΣΥΑΔΧ απαριθμείται από δύο Δασοπόνους και ένα Δασοφύλακα, ειδικότητες που θεωρούμε ελλιπείς για την ορθή και άρτια καθοδήγηση στην επιχειρούμενη ανάρτηση των Δασικών Χαρτών. Καθόσον έχουμε ενημερωθεί για τις αντιρρήσεις των δασικών χαρτών με βάση το άρθρο 10 του ΠΔ 344/2000 δικαίωμα φωτοερμηνείας για δασικούς κτηματολογικούς σκοπούς έχουν μόνο Δασολόγοι μελετητές, ενώ τεχνολόγοι Δασοπονίας ή άλλες ειδικότητες Μηχανικών κάθε είδους δεν έχουν δικαίωμα να υπογράφουν μελέτες φωτοερμηνείας. Επομένως, πολύ δύσκολα μπορεί να νοηθεί Δασοπόνος ή Δασοφύλακας να παρέχει ασφαλή ενημέρωση για θέματα τόσο εξειδικευμένα και ευαίσθητα αναφορικά με τους Δασικούς Χάρτες, τα οποία θα μπορούσαν να επιφέρουν μέχρι και ολική απώλεια μιας ιδιοκτησίας. Αν συνυπολογίσουμε ότι μόνο ένας εκ του προσωπικού του προαναφερόμενου Γραφείου έχει την αρμοδιότητα παροχής γενικών και μόνο πληροφοριών για τους Δασικούς Χάρτες σωρευτικά των Νήσων Σίφνου και Κιμώλου, κατανοούμε την προχειρότητα στο σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων καθόσον οι ιδιοκτήτες από την Κίμωλο και τη Σίφνο παρόλο που υποχρεούνται να ταξιδέψουν για να μεταβούν στο εν λόγω 2ο ΣΥΑΔΧ θα εξυπηρετούνται από έναν μόνο υπάλληλο, ενώ οι ιδιοκτήτες από τη Μήλο, οι οποίοι έχουν προφανώς ευκολότερη πρόσβαση στην υπηρεσία θα εξυπηρετούνται μόνοι τους από τον άλλο υπάλληλο της υπηρεσίας. Άξιο απορίας είναι σε ποιο βαθμό θα προλαβαίνουν να ενημερώνονται από το εν λόγω Γραφείο οι ιδιοκτήτες και κάτοικοι της Κιμώλου στην πλειοψηφία τους ηλικιωμένοι και με λίγες γραμματικές γνώσεις και σε τι συνθήκες θα βρίσκονται στην αναμονή εξυπηρέτησης καθώς θα επισκέπτονται το 2ο ΣΥΑΔΧ μαζικά κατά τις πρωινές ώρες μεταξύ08:00 έως 13:00 όταν θα μπορούν να μεταβαίνουν και να επιστρέφουν με τα προγραμματισμένα δρομολόγια του πλοίου διασύνδεσης των δύο Νησιών, στις περιπτώσεις, βέβαια, που ο καιρός θα επιτρέπει την εκτέλεση θαλάσσιων δρομολογίων. Θεωρούμε ότι οι συμπολίτες μας θα αναγκάζονται να διανυκτερεύουν στην Νήσο Μήλο επιβαρημένοι με την αντίστοιχη μεγάλη οικονομική δαπάνη. Τέλος, ο υπεύθυνος για το δασικό χάρτη της Κιμώλου Δασολόγος έχει τοποθετηθεί πολύ μακριά, ήτοι στη Νήσο Σύρο, αλλά εκτός αυτού έχει επωμισθεί την ευθύνη και του δασικού χάρτη της Νήσου Μυκόνου, αρμοδιότητες που εκμηδενίζουν τις δυνατότητές του να συνδράμει τους ιδιοκτήτες στην Κίμωλο.

3. Εξαιτίας της απομάκρυνσης της κεντρικής Διοίκησης από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αρχή της νησιωτικότητας, ο Δήμος Κιμώλου έχει συρρικνωθεί πληθυσμιακά και στις μέρες μας συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πλέον γηραιούς Δήμους, αφού ο μέσος όρος ηλικίας των δημοτών μας είναι πολύ μεγάλος. Αντίστοιχα, οι δημότες μας ανήκουν σε αυτούς που έχουν πληγεί πολλαπλά από τα δυσμενή οικονομικά μέτρα για την ανόρθωση της οικονομίας. Συνεπώς, οι συμπολίτες μας δεν έχουν ούτε τις σωματικές δυνάμεις, ούτε τις γνώσεις, ούτε την οικονομική δυνατότητα να κατανοήσουν έστω στο ελάχιστο τον τρόπο λειτουργίας και τους κωδικούς της εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων, οι οποίες αποφασίστηκε να διεξαχθούν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου. Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι δεν υφίσταται κανένας επαγγελματίας στην Κίμωλο, ο οποίος δυνητικά θα μπορούσε έστω μονοπωλιακά να βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς στη διατύπωση των αντιρρήσεών τους με τη χρήση του διαδικτύου, είναι αυταπόδεικτο ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι καταδικασμένοι είτε να απευθυνθούν σε επαγγελματίες στο Νομό Αττικής ενέργεια, η οποία θα τους εξαθλιώσει περαιτέρω οικονομικά είτε να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν κάθε προσπάθεια με απότοκο να στερηθούν του δικαιώματος προστασίας της ιδιοκτησίας τους, την οποία θα χάσουν με αποκλειστική υπαιτιότητα της Διοίκησης, η οποία έθεσε περίπλοκους και επαχθείς όρους στη διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων, με αποτέλεσμα να τρομοκρατηθεί ο κόσμος και να απεκδυθεί των δικαιωμάτων του. Επισημαίνεται ότι μέσω του προσωπικού των ΣΥΑΔΧ αναλαμβάνεται η επιβοήθηση στην υποβολή αντιρρήσεων μόνο στις περιοριστικά αναφερόμενες κατ’ εξαίρεση και σπανιότατες για την Κίμωλο περιπτώσεις, στις οποίες δεν απαιτείται καταβολή τέλους, ενώ δεν προβλέπεται το ίδιο στις λοιπές περιπτώσεις που συνιστούν τον κανόνα.

4. Η υποχρεωτική καταβολή ειδικού τέλους για την υποβολή κάθε αντίρρησης η μη καταβολή του οποίου καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη όπως ορίζουν οι σχετικές οδηγίες κρίνεται αντισυνταγματική, παράνομη και καταχρηστική πρακτική καθώς αφενός προσκρούει στην συνταγματική αρχή προστασίας της ιδιοκτησίας και αφετέρου στο ιδιαίτερο νομοθετικό καθεστώς στα Νησιά των Κυκλάδων, στα οποία εφαρμόζεται για ιστορικούς λόγους η πρόβλεψη του άρθρου 62 παρ. 2 του Ν. 998/1979, ως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του από τον Ν. 4280/2014, σύμφωνα με το οποίο η απόδειξη του χαρακτήρα και της μορφής ακινήτου ως δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης δεν παρέχει κανένα δικονομικό προνόμιο ή μαχητό τεκμήριο στο Δημόσιο ως προς τη θεμελίωση του δικαιώματος κυριότητας. Συνεπώς δεν είναι δυνατόν να επιβαρυνθούν οι πολίτες για τις όποιες καθυστερήσεις και την παράλειψη της Διοίκησης να ολοκληρώσει έγκαιρα τις διαδικασίες κύρωσης των δασικών χαρτών ώστε τα στοιχεία αυτά να λαμβάνονταν υπόψη κατά το στάδιο της κτηματογράφησης. Η Διοίκηση έχει υποχρέωση να αποδείξει τους τίτλους, στους οποίους στηρίζονται τα δικαιώματα που επικαλείται, ενέργεια στην οποία οι ιδιοκτήτες έχουν ήδη προβεί και συνακόλουθα η Διοίκηση βαρύνεται με το καθήκον να καλύψει στο ακέραιο τη σχετική δαπάνη. Είναι αδιανόητο η Διοίκηση να μεταθέτει στους πολίτες το βάρος των ευθυνών της και μάλιστα να μην έχει προβλέψει την επιστροφή του εν λόγω τέλους στην περίπτωση δικαίωσης της πλευράς του ιδιοκτήτη κάτι που αποδεικνύει την έμμεση και αδίστακτη φοροεισπρακτική σκοπιμότητα της θέσπισης του ειδικού τέλους.

5. Σε κάθε περίπτωση το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη, ο οποίος αφορά στην Κίμωλο κρίνεται πολύ υψηλό και δεν συμβιβάζεται με το κόστος διαβίωσης και τα δεδομένα της εποχής. Τα ανωτέρω μεγιστοποιούνται στα ισχύοντα στις μεγάλες ιδιωτικές εκτάσεις, οι οποίες συμπεριελήφθησαν καθ’ υπερβολή και με υπερβάλλοντα ζήλο στον αναρτημένο δασικό χάρτη, για τις οποίες καταλογίζεται στους νόμιμους δικαιούχους για την υποβολή αντιρρήσεων ποσό ειδικού τέλους, υψηλότερο της αντικειμενικής αξίας και κατ’ επέκταση μεγαλύτερο της υποδεέστερης πραγματικής αξίας των ακινήτων αυτών, με οδυνηρή συνέπεια το προαπαιτούμενο της καταβολής του ειδικού τέλους για την οριστικοποίηση των αντιρρήσεων να ισοδυναμεί ουσιαστικά με παράνομη υφαρπαγή της νόμιμης ιδιοκτησίας των πολιτών από τη Διοίκηση, αφού για καθαρά οικονομικούς λόγους δεν συμφέρει πια τους ιδιοκτήτες να διατηρήσουν εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα στα εν λόγω ακίνητα. Εάν, όμως, υπολογίσουμε ότι κάθε αντίρρηση υποβάλλεται για το σύνολο ή μέρος των εκτάσεων δασικού ή χορτολιβαδικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται υποχρεωτικά εντός ενός γεωτεμαχίου-πολυγώνου επί του οποίου ο ενδιαφερόμενος επικαλείται έννομο συμφέρον, κατανοούμε ότι οι ιδιοκτήτες στην Κίμωλο θα πρέπει να δαπανήσουν υπέρογκα ποσά για να προσδιορίσουν ορθά τις κορυφές και το εμβαδόν μίας ενιαίας ιδιοκτησίας, κόστος που δεν περιορίζεται στην μη αμελητέα πληρωμή του οικείου παραβόλου απόκτησης του κτηματολογικού Διαγράμματος, για τον ακόλουθο λόγο. Οι αρχικές κτηματολογικές εγγραφές και οι γεωμετρικές αποτυπώσεις των γεωγραφικών συντεταγμένων των επί μέρους ιδιοκτησιών όπως εμφανίζονται στα κτηματολογικά διαγράμματα της υπηρεσίας του Εθνικού Κτηματολογίου για την Κίμωλο βρίθουν σοβαρότατων σφαλμάτων και παρουσιάζουν μεγάλες διαφοροποιήσεις στις τελικές καταχωρήσεις καθώς είναι κοινά διαπιστωμένο ότι η ποιότητα της εργασίας κτηματογράφησης στην περιοχή μας είναι κάκιστη σε όλα τα επίπεδα και ως εκ τούτου χρήζει ολικής επανεξέτασης. Την άσχημη κατάσταση της κτηματογράφησης επιδείνωσε η μη πραγματική λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου στην Κίμωλο επί μακρό χρονικό διάστημα, η συνένωση της υπηρεσίας αυτής στο Κτηματολογικό Γραφείο Μήλου, η διαιώνιση των προβλημάτων των δημοτών μας από τις υπηρεσίες αυτού και η αδιαφορία της Διοίκησης του Κτηματολογίου να λάβει καίριες αποφάσεις για την βελτίωση της λειτουργίας του παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες μας. Σε λογική ακολουθία με τα ανωτέρω τα περισσότερα ακίνητα στην Κίμωλο έχουν αποτυπωθεί στο Κτηματολόγιο με διαφορετικές συντεταγμένες από τις πραγματικές, παρουσιάζοντας σημαντικές αποκλίσεις και καθιστώντας αναγκαία πριν την υποβολή της αντίρρησης την εκπόνηση νέων τοπογραφικών σχεδίων στα οποία προσδιορίζονται οι κορυφές κάθε ακινήτου με το σύστημα ΕΓΣΑ 87, ενέργεια που απαιτεί σημαντική δαπάνη πέραν των δαπανών που απαιτούνται για τη δικαστική ή διοικητική διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών. Εάν, αντίστροφα, προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τις συντεταγμένες της επίμαχης περιοχής με τον αριθμό του γεωτεμαχίου (ΚΑΕΚ) θα πρέπει για την ίδια έκταση να υποβάλλουμε περισσότερες αντιρρήσεις και κατ’ επέκταση περισσότερα χρήματα, αφού η επίμαχη έκταση καταλαμβάνει εμβαδόν, το οποίο επικαλύπτεται από περισσότερα ΚΑΕΚ. Πάντως, μέχρι την ημερομηνία εκπόνησης του παρόντος ψηφίσματος, ήτοι δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αντιρρήσεων, στην ιστοσελίδα με την ανάρτηση των δασικών χαρτών, η ηλεκτρονική εφαρμογή του προσδιορισμού συγκεκριμένης εδαφικής έκτασης μέσω ΚΑΕΚ είναι τελείως απενεργοποιημένη, με αποτέλεσμα η εκπόνηση τοπογραφικού σχεδιαγράμματος να είναι προαπαιτούμενο σε όλες τις περιπτώσεις.

6. Ένα άλλο τρωτό σημείο της διαδικασίας ανάρτησης του αναθεωρημένου δασικού χάρτη στην περιοχή της αρμοδιότητάς μας, το οποίο εάν δεν αντιμετωπιστεί θα εξελιχθεί σε ιδιαίτερα επικίνδυνο εχθρό της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας είναι το κάτωθι αναφερόμενο. Σε αρκετές εκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί ορθά μέχρι σήμερα στο Κτηματολόγιο από τους ιδιοκτήτες τους εμφανίζονται στις αρχικές κτηματολογικές εγγραφές με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», αλλά στην πραγματικότητα υφίστανται ιδιοκτήτες που βασίζουν εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε νόμιμους τίτλους κτήσης. Όταν, όμως οι ανωτέρω εδαφικές εκτάσεις περιελήφθησαν ως τμήματα του αναρτημένου δασικού χάρτη επειδή η επεξεργασία ανάρτησης των δασικών χαρτών βασίστηκε στα δεδομένα της β’ κτηματολογικής ανάρτησης, θεωρήθηκαν αυτόματα ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, ωσάν να μην έχει ο πραγματικός κύριος έννομο συμφέρον να τα διεκδικήσει πλέον. Παρατηρήθηκε, μάλιστα, ότι επί των γεωτεμαχίων με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» δεν παρέχεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής των αντιρρήσεων η δυνατότητα έρευνας των επί μέρους στοιχείων των εν λόγω ακινήτων και προσδιορισμού των γεωγραφικών συντεταγμένων των κορυφών τους σαν να μην μπορεί να ασκηθούν για αυτά αντιρρήσεις και δήθεν το Δημόσιο να απολαύει ένα ιδιότυπο αυτόκλητο τεκμήριο κυριότητας παραβιάζοντας κατάφωρα τη νομοθετική επιταγή, ότι το τεκμήριο κυριότητας υπέρ του Δημοσίου δεν βρίσκει πεδίο εφαρμογής στα Νησιά των Κυκλάδων για ιστορικούς λόγους. Άλλωστε, οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των ακινήτων με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» στο Νησί της Κιμώλου, έχουν προθεσμία έως το Ιούλιο του 2020 να επιτύχουν την διόρθωση των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών ακολουθώντας την προβλεπόμενη δικαστική ή διοικητική διαδικασία ανάλογα με την περίπτωση. Μόνο μετά την πάροδο του Ιουλίου 2020 και εάν δεν χορηγηθεί εκ νέου παράταση ισχύει το αμάχητο τεκμήριο κυριότητας υπέρ του Δημοσίου στα ακίνητα με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη». Έως τότε το Δημόσιο οφείλει να σεβαστεί όλα τα κατοχυρωμένα δικαιώματα των ιδιοκτητών που δύνανται να προβάλλουν ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα στο Κτηματολόγιο, ακόμη και μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών.

7. Σύμφωνα με τις οδηγίες υποβολής των αντιρρήσεων το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος πρέπει να κατατεθούν στο 2ο ΣΥΑΔΧ είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά εντός της συνολικής προθεσμίας υποβολής των αντιρρήσεων, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 08 Μαΐου 2017. Όπως, όμως, διδάσκει η λογική και η εμπειρία, η αναζήτηση των απαιτούμενων αποδεικτικών στοιχείων για την επαρκή στοιχειοθέτηση και απόδειξη του περιεχομένου των κατατιθεμένων αντιρρήσεων δεν είναι εύκολη υπόθεση τις περισσότερες φορές, αλλά χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα χρονοβόρα και απαιτητική προσπάθεια με αβέβαιο αποτέλεσμα. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι δεν είναι λίγα τα περιστατικά που παλαιά έγγραφα έχουν χαθεί ή καταστραφεί για διαφόρους λόγους στις δημόσιες υπηρεσίες ή που ο εντοπισμός των εγγράφων αυτών χρειάζεται μεγάλη εσωτερική έρευνα ή επεξεργασία από τους υπαλλήλους. Η καθυστέρηση στην εξεύρεση των δικαιολογητικών, λόγου χάριν των σχετικών συμβολαιογραφικών εγγράφων, των διοικητικών πράξεων, των βεβαιώσεων και των λοιπών εγγράφων που πρέπει να συνοδέψουν την αντίρρηση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη για τους ιδιοκτήτες στην Κίμωλο καθώς το Νησί μας έχει αποψιλωθεί από το σύνολο των δημοσίων υπηρεσιών με αποτέλεσμα προκειμένου να εξασφαλιστούν τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία να απαιτείται η διαδοχική μετακίνηση των δικαιούχων με προορισμό υπηρεσίες που εδρεύουν σε διαφορετικά Νησιά των Κυκλάδων αλλά και στην Αττική. Εξαιτίας των ανωτέρω συνεπάγεται ότι ο χορηγούμενος χρόνος για την κατάθεση του φακέλου με τα αποδεικτικά στοιχεία έχει τεθεί χωρίς υγιή πολιτική σκοπιμότητα, αφού στην πράξη αναιρεί εκ των προτέρων τη δυνατότητα ακόμη και των πολιτών που θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά αντιρρήσεις, να τις συνοδεύσουν εμπρόθεσμα και παραδεκτά με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία ώστε να κριθούν οι αντιρρήσεις κατ’ ουσία από τις αρμόδιες επιτροπές και να μην απορριφθούν για τυπικούς λόγους.

8. Η ρύθμιση σύμφωνα με την οποία διόρθωση, τροποποίηση ή αλλαγή των οριστικών αντιρρήσεων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής δεν είναι επιτρεπτή συνιστά υπερβολικό περιορισμό του δικαιώματος υποβολής αντίρρησης. Όπως καθορίζεται συγκεκριμένα η «αίτηση διόρθωσης» των αντιρρήσεων και η «αίτηση κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων» υποβάλλονται ηλεκτρονικώς αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής από το προσωπικό του αρμόδιου ΣΥΑΔΧ μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων. Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης ακινήτου στην Κίμωλο για να διορθώσει μία αντίρρηση που υπέβαλε ή για να καταθέσει συμπληρωματικά στοιχεία δεν εξαναγκάζεται μόνο να πράξει αυτό σε ασφυκτικά βραχύ χρονικό διάστημα, αλλά υποχρεώνεται όπου και να βρίσκεται να παρασταθεί στο 2ο ΣΥΑΔΧ, αφού μόνο από την υπηρεσία αυτή δύναται να προβεί στις ανωτέρω πολύ συνήθεις ενέργειες.

9. Οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες που έχουν ως βάση την φωτοερμηνεία που έλαβε χώρα το 1946 έχουν πολλά εμφανή λάθη, παραλείψεις και ανακρίβειες στην αποτύπωση των ιδιοκτησιών καθώς πραγματοποιήθηκαν χωρίς γνώση των ιδιαιτεροτήτων των περιοχών, χωρίς προηγούμενες αυτοψίες, χωρίς καμία συνεργασία ή διαβούλευση με το σύνολο των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α ΄και Β΄ βαθμού, ενώ αγνοήθηκε η προαπαιτούμενη αναγκαία κύρωση τόσο των δασικών χαρτών όσο και των εποικιστικών εκτάσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών. Χαρακτηριστικό είναι ότι στους δασικούς χάρτες περιλαμβάνεται το 45% του εδάφους της Κιμώλου συρρικνώνοντας δραστικά την διαθέσιμη προς αξιοποίηση γεωργική γη, τις προοπτικές τουριστικής αξιοποίησης και τις γενικότερες δυνατότητες ευρύτερης ανάπτυξης της Νήσου μας. Άμεσο αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι να εμπλακούν οι ιδιοκτήτες της Κιμώλου σε πολύ δαπανηρές και πολυδαίδαλες γραφειοκρατικές διαδικασίες δεδομένου ότι απαιτείται η βοήθεια από τεχνικό σύμβουλο Δασολόγο κατά την εκδίκαση των αντιρρήσεων ενώπιον των Επιτροπών που θα τις εξετάσουν. Η σημαντικότερη, όμως, επίπτωση είναι ότι πλήττεται ανεπανόρθωτα ο πρωτογενής τομέας της παραγωγής της Κιμώλου καθώς οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αντί να επιβοηθηθούν στην δύσκολη οικονομική συγκυρία, στην οποία προσπαθούν εναγωνίως να επιβιώσουν, κινδυνεύουν αφενός να επιστρέψουν τις επιδοτήσεις που έλαβαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφετέρου να διακοπεί εντελώς η καταβολή των ενισχύσεων που δικαιούνται.

10. Με την ανάρτηση των δασικών χαρτών τίθεται θέμα ασφάλειας του δικαίου και των συναλλαγών, αφού παραβιάζεται σε εθνικό επίπεδο η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου στις πράξεις της Πολιτείας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Τα κεκτημένα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα ιδιοκτητών επί ακινήτων, τα οποία διαχρονικώς έχουν αναγνωριστεί από τη Διοίκηση και για τα οποία έχει ενδεικτικά ακολουθηθεί καλόπιστα όλη η διαδικασία σύνταξης συμβολαιογραφικών εγγράφων, έλαβε χώρα ομαλά η είσπραξη κάθε λογής φόρων και δημοτικών τελών, μετεγράφηκαν τα συμβόλαια στην υπηρεσία του Υποθηκοφυλακείου, καταχωρήθηκαν οι ιδιοκτήτες ως δικαιούχοι στις αρχικές εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου και καταλογίστηκε για αυτά ΕΝΦΙΑ στους ιδιοκτήτες, αναγκάζονται σήμερα να χάσουν τα δικαιώματά τους. Πιο συγκεκριμένα, μετά την κύρωση του δασικού χάρτη τα ίδια ακίνητα θα δηλωθούν στο Κτηματολόγιο ως ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, την οποία απεκδύεται ο πραγματικός δικαιούχος, ο οποίος δεν θα μπορεί πλέον να προβεί σε οποιαδήποτε μεταβιβαστική πράξη επί του εν λόγω ακινήτου και δεν θα μπορεί να διεκδικήσει καμία αγροτική επιδότηση σχετιζόμενη με αυτό. Αλλά και στο μεσοδιάστημα μετά την ανάρτηση και πριν την κύρωση των δασικών χαρτών θα εφαρμόζεται το αδιανόητο σε μια ευνομούμενη Πολιτεία τα βάρη των εν λόγω ακινήτων να επιρρίπτονται στους πραγματικούς ιδιοκτήτες, αλλά τα ίδια ακίνητα να περιέρχονται αυτοδίκαια στην ιδιοκτησία του Δημοσίου μετά την κύρωση των δασικών χαρτών. Εκτός αυτού, στην Κίμωλο παρατηρείται το άτοπο εξαιτίας της αδιαφορίας της Πολιτείας να χρηματοδοτήσει τη δημιουργία πάσης φύσεως δρόμων για την εξασφάλιση πρόσβασης στις ιδιοκτησίες των πολιτών ιδίως στο βορεινό τμήμα της Νήσου, τα εν λόγω απομονωμένα οδικά ακίνητα αρχικά να απαξιωθούν οικονομικά και στη συνέχεια ως είναι φυσικό να παραμεληθούν με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί κάποια βλάστηση με δασικά χαρακτηριστικά. Αδιάσειστη, όμως, αλήθεια είναι ότι στο απώτερο παρελθόν τα συγκεκριμένα ακίνητα αποτέλεσαν τον βασικό κινητήριο μοχλό της οικονομίας της Νήσου μας καθώς καλλιεργούνταν εντατικά από τους προγόνους μας, οι οποίοι τα προσέγγιζαν με τα ζώα και πολλές φορές κατοικούσαν σε σπηλιές μέσα σε αυτά για να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Η σε μεγάλη κλίμακα αγροτική εκμετάλλευση των ιδιοκτησιών αυτών αποδεικνύεται από την ύπαρξη παντού «πεζουλιών» ή όπως αλλιώς ονομάζονται «αναβαθμίδες», δηλαδή τεχνητών τοιχίων που συγκρατούσαν το χώμα. Για αυτά τα μηδαμινής σήμερα αξίας ακίνητα καλούνται οι ιδιοκτήτες να καταβάλλουν υπέρογκα ποσά για την απόδειξη των αδιαμφισβήτητων εμπράγματων και ενοχικών δικαιωμάτων τους.

Ο Δήμος Κιμώλου εναρμονίζεται απόλυτα και σέβεται τα πορίσματα της κείμενης νομοθεσίας που συνοψίζονται στην αναγνώριση ότι τα δάση αποτελούν φυσικό κεφάλαιο και συνιστούν κατ’ εξοχήν περιβαλλοντικό αγαθό και για το λόγο αυτό αποδέχεται απερίφραστα ότι τα δάση πρέπει να τελούν υπό αυστηρό προστατευτικό καθεστώς. Άλλωστε, η αποτελεσματική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων και η μη υποβάθμιση των δασικών οικοσυστημάτων αναγορεύτηκε σε πρωταρχική υποχρέωση του κράτους, η οποία κατοχυρώθηκε στην συνταγματική επιταγή του άρθρου 24 παρ.1, ως αυτό αναθεωρήθηκε ήδη από το έτος 1975. Ως βασική συνιστώσα της προστασίας αυτής κρίθηκε ότι η σύνταξη και τήρηση του δασολογίου σε όλη την εδαφική επικράτεια της χώρας αποτελεί έκφραση δημοσίου συμφέροντος. Στα πλαίσια, όμως, της διαδικασίας υποβολής αντιρρήσεων στην ανάρτηση του δασικού χάρτη της περιοχής αρμοδιότητάς μας, οι ανυποψίαστοι, καλόπιστοι και νομοταγείς ιδιοκτήτες της Κιμώλου αντιμετωπίζονται χωρίς καμία διάκριση διατυπώνοντας γενικεύσεις, ίσως αυστηρότερα και δυσμενέστερα σε συνάρτηση με τους οργανωμένους καταπατητές δασικών εκτάσεων, κατηγορία που δεν υφίσταται στο Νησί μας, αλλά η ύπαρξή τους δεν αμφισβητείται σε άλλες περιοχές της χώρας. Επίσης, η προστασία των δασικών εκτάσεων πρέπει να αντιμετωπιστεί ισότιμα με την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας, όπως αυτό επιβάλλεται στο άρθρο 62 του Ν. 998/1979, στο οποίο προβλέπεται ότι στις Κυκλάδες δεν εφαρμόζεται το μαχητό τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου επί δασών που προϋπήρχαν στα όρια του Ελληνικού Κράτους. Διαφορετικά δημιουργούνται συνθήκες καχυποψίας, εχθρότητας και φόβου σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας απέναντι στην Πολιτεία και στο έννομο αγαθό του δασικού περιβάλλοντος ειδικότερα, κατάσταση που θα μπορούσε, εάν δεν προληφθεί έγκαιρα να οδηγήσει σε κοινωνικές αναταραχές.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε το Δήμαρχο και μετά διαλογική συζήτηση και διευκρινήσεις που δόθηκαν από το Δασοπόνο κ. Μαρίνο, σε ερωτήματα που τέθηκαν τόσο από τους Δημοτικούς Συμβούλους όσο και από τους παρευρισκόμενους δημότες, για όλους τους παραπάνω λόγους και για όσους λόγους επιφυλασσόμαστε να προβάλλουμε στο μέλλον

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ:

1.Την άμεση ανάκληση και οριστική απόσυρση των συγκεκριμένων προβληματικών, διάτρητων και πεπαλαιωμένων δασικών χαρτών που αφορούν στην Κίμωλο και την εκκίνηση διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την επανεξέταση του περιεχομένου των δασικών χαρτών και την πλήρη αναμόρφωση αυτών, με κριτήρια βασισμένα στην επιτόπια έρευνα και σε αξιόπιστες αεροφωτογραφίες ώστε να ληφθούν υπ’ όψιν οι ιδιαιτερότητες του εδάφους στην Κίμωλο.

2. Την καθολική αναστολή όλων των διαδικασιών που έχουν δρομολογηθεί μετά την διοικητική πράξη ανάρτησης και μέχρι την πράξη κύρωσης των δασικών χαρτών από τις Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και ιδίως της υποβολής αντιρρήσεων για όσο χρόνο απαιτηθεί για την επίλυση των εκτεθειμένων με την παρούσα προβλημάτων.

3. Την ίδρυση Γραφείου στην Κίμωλο και τη στελέχωση αυτού με έμπειρο υπάλληλο ειδικότητας Δασολόγου, ο οποίος θα παρέχει ασφαλή ενημέρωση και διευκρινίσεις σε όλους τους δημότες μας αναφορικά με το καθεστώς που διέπει τα επιμέρους θέματα που σχετίζονται με τους δασικούς χάρτες και θα δίνει υπεύθυνες απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα των πολιτών. Το εν λόγω Γραφείο θα μετατραπεί σε σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ) όταν θα λάβει χώρα η νέα βελτιωμένη ανάρτηση των δασικών χαρτών και θα έχει ευρείες αρμοδιότητες που δεν θα περιορίζονται μόνο στην υποχρέωση παροχής γενικών πληροφοριών, αλλά θα υποβοηθά και θα συμπαραστέκεται έμπρακτα σε όλους τους ιδιοκτήτες στην Κίμωλο, ώστε να υποβάλουν παραδεκτά τις αντιρρήσεις τους.

4. Να επανέλθουν οι κτηματολογικές εγγραφές των ακινήτων στην Κίμωλο σε στάδιο ανάρτησης για εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να διορθωθούν εύκολα και αποτελεσματικά τα αναρίθμητα σοβαρά σφάλματα που έχουν παρεισφρήσει στην κτηματογράφηση και για τα οποία τις περισσότερες φορές ευθύνεται μόνο η υπηρεσία. Διαφορετικά τα σφάλματα αυτά θα αποτελέσουν ανάχωμα στον προσδιορισμό των γεωγραφικών συντεταγμένων και του εννόμου συμφέροντος, τα οποία πρέπει να αποδεικνύονται κατά την υποβολή αντιρρήσεων, δημιουργώντας ανακολουθίες και αντιθέσεις μεταξύ των διαδικασιών κτηματογράφησης και κύρωσης των δασικών χαρτών.

5. Την ρητή πρόβλεψη ότι οι αντιρρήσεις κατά το στάδιο της ανάρτησης των δασικών χαρτών θα υποβάλλονται υποχρεωτικά ατελώς αφού δεν μπορεί να μετακυλήσει στους ιδιοκτήτες η συνέπεια της παράλειψης της Διοίκησης να καταρτίσει το Εθνικό Δασολόγιο. Σε κάθε περίπτωση η καταβολή ειδικού τέλους από τους ιδιοκτήτες προσκρούει στην υποχρέωση ισότιμης αντιμετώπισης του Δημοσίου και των ιδιοκτητών που επιβάλλεται στο άρθρο 62 του Ν 998/1979. Παράλληλα είναι επιβεβλημένο να επιμηκυνθεί η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων καθώς και της κατάθεσης του αποδεικτικού υλικού, ώστε όλοι οι ιδιοκτήτες εκτάσεων στην Κίμωλο είτε είναι υπερήλικες, με λίγες γραμματικές γνώσεις, οικονομικά εξουθενωμένοι ή κάτοικοι σε άλλη περιοχή της Ελλάδας ή του εξωτερικού να μπορούν με αξιοπρεπείς συνθήκες να προβάλουν και να προστατέψουν τα δικαιώματά τους.

6. Την απλοποίηση του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αντιρρήσεων, το οποίο θα παρέχει περισσότερες διευκολύνσεις και δυνατότητες σε όλους τους ιδιοκτήτες και την παράλληλη υποχρέωση αποδοχής από τις αρμόδιες υπηρεσίες αντιρρήσεων που θα υποβάλλονται γραπτά, ώστε να μην τίθενται έμμεσοι περιορισμοί στην άσκηση του δικαιώματος από τον αυστηρά προκαθορισμένο και απαιτητικό ηλεκτρονικό τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων.

7. Την ενεργή συμμετοχή διακομματικής αντιπροσωπείας του Δήμου Κιμώλου σε όλες τις συναντήσεις, παραστάσεις ή οποιασδήποτε μορφής ακροάσεις του Πρωθυπουργού και των αρμόδιων Υπουργών και στις συλλογικές διαμαρτυρίες ενώπιον των

εκπροσώπων των εμπλεκομένων υπηρεσιών, οι οποίες θα προγραμματιστούν για το εν θέματι ζήτημα.

Μόνο στην περίπτωση που εισακουστούν τα ανωτέρω δίκαια αιτήματά μας μπορούμε να διατυπώσουμε με βεβαιότητα την πεποίθηση ότι διαβιούμε σε ένα κράτος δικαίου που εκτός από τις δασικές εκτάσεις προστατεύει κατ’ ουσία και τους πολίτες του.

8. Οι παραπάνω απόψεις – προτάσεις, συνυπογράφονται και από όλους τους φορείς του νησιού μας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 13/2017

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη (υπογραφή) (υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κίμωλος 07/03/2017

Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜ. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/71%CE%997%CE%A9%CE%958-%CE%A447?inline=true

 
 
 
 
 
 
 
Πρόσκληση στον 3ήμερο Εορτασμό 

μνήμης της Οσίας Μεθοδίας

της Κιμωλιάτισσας Αγίας
 
 
H ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ – ΚΙΜΩΛΟΥ
O ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ ΚΙΜΩΛΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ   5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Η εικόνα της Οσίας Μεθοδίας στην Κίμωλο

Μνήμη της Οσίας Μεθοδίας, της εν τη νήσω Κιμώλω ασκητικώς διαλαμψάσης.
Το Εκκλησιαστικό, το Δημοτικό Συμβούλιο Κιμώλου και το Δ.Σ. του συλλόγου επαγγελματιών Κιμώλου.
Σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στις Ιερές Ακολουθίες, στη Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και των Ιερών Λειψάνων της Οσίας Μεθοδίας και στην Εορταστική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία του ‘’Κάμπου’’.
 
Πρόγραμμα Πανηγύρεως
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
Ώρα 19:00 μμ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Θεοτόκου Παναγία Οδηγήτρια’ και Λιτάνευση των Ιερών Εικόνων και των Χαριτόβρυτων Λειψάνων της Οσίας Μεθοδίας.
Διαδρομή: Παναγία Οδηγήτρια-Κάμπος-Χρυσόστομος-Παναγία Οικονόμου-Παναγία Οδηγήτρια.
Ώρα 21:30 μμ. Εορταστική εκδήλωση στην Πλατεία του ‘’Κάμπου’’.
Χορηγοί: Δήμος Κιμώλου, Επαγγελματίες και κάτοικοι Κιμώλου.
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
Ώρα 07:30π.μ. Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Παναγίας Οδηγήτριας.
Ώρα 18:00μ.μ. Συγκέντρωση στον Ιερό Ναό της Παναγίας Οδηγήτριας για τη μεταφορά των Ιερών Λειψάνων της Οσίας Μεθοδίας, στον Ιερό Ναό Οσίας Μεθοδίας ‘’κελί της Οσίας’’ όπου θα πραγματοποιηθεί Μέγας Εσπερινός.
 
ΤΡΙΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
Ώρα 07:15π.μ. Όρθρος Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. Οσίας Μεθοδίας ‘’κελί της Οσίας’’ εν συνεχεία μετεφορά των Ιερών Λειψάνων στον Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου "Παναγίας Οδηγήτριας’’.
 
Πληροφορίες στο www.kimolos.gr & τηλ. 2287051218
 
ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Παράλληλα με τη συμμετοχή στα θρησκευτικά δρώμενα που περιγράφονται ανωτέρω, οι επισκέπτες της Κιμώλου έχουν μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις παραδόσεις ,τα ήθη και τα έθιμα του νησιού μας, τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα μας, το ασύγκριτο φυσικό περιβάλλον Κιμώλου, τον γραφικό οικισμό του χωριού και τη ζεστή φιλοξενία των Κιμωλιατών.
Σας περιμένουμε !!!                                                                        
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΜΜ. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ

 

 
 
 
 
 
 
 
20 Σεπτεμβρίου 2015 

Αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών
Εγγεγραμμένοι:   1504
Ψηφίσαντες:        718
Άκυρα - Λευκά:      27
Έγκυρα:              691
Συυμετοχή:           47,74%
Αποχή:                 52,26%          
 

ΕΛΑΒΑΝ:

Σύριζα:                                                                    251 (36,32%) 

Νέα Δημοκρατία:                                                      199 (28,80%)                                             

Ανεξάρτητοι Έλληνες:                                                61   (8,83%)

Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ):               48   (6,95%)

Το Ποτάμι:                                                               31   (4,49%)

Χρυσή Αυγή:                                                            30   (4,34%)

Ένωση Κεντρώων:                                                    23   (3,33%)

Λαϊκή Ενότητα:                                                        17   (2,46%)

ΚΚΕ:                                                                       15   (2,17%)

ΑΝΤΑΡΣΥΑ:                                                              6   (0,87%)

Κοινωνία:                                                                 3   (0,43%)

ΕΠΑΜ:                                                                    3   (0,43%)

Πατριωτική Ένωση-Ελλ. Λαϊκή Συσπείρωσις "ΕΛΛΑΣ":  2   (0,29%)

ΚΚΕ(μ-λ)-(μ-λ)ΚΚΕ:                                                  1   (0,14%)

Δημιουργία ξανά Θάνος Τζήμερος:                             1   (0,14%)

.
 
 
 
.
Δήμαρχος Κιμώλου:

Συγχαρητήρια Βασίλη

 

Αγαπητέ συμπατριώτη Βασίλη Μουράτε, με ιδιαίτερη ικανοποίηση σου απευθύνουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια, εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου και εμού προσωπικά και σου ευχόμαστε πάντα νίκες τόσο σε εσένα όσο και στα υπόλοιπα παιδιά, τους προπονητές και τους συντελεστές της Εθνικής Ελλάδος Μπάσκετ U18. Μας πλημμυρίσατε χαρά και κρατήσατε ψηλά το συλλογικό, αγωνιστικό και φίλαλθο ήθος.

Εσύ προσωπικά, σαν Κιμωλιάτης, μας γέμισες με υπερηφάνεια όλους εμάς τους συμπατριώτες σου και αποτελείς πλέον λαμπρό παράδειγμα για τη σημερινή νεολαία. Εύχομαι η Παναγιά Οδηγήτρια να σου δίνει κάθε καλό.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ KIMΩΛΟΥ

Κωνσταντίνος Εμμ. Βεντούρης

 
 
 
 
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

.

ΤΡΙΤΗ 03/08/2015 ώρα 19:00

Έναρξη Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου 5X5 στο γήπεδο μπάσκετ του Σχολείου.

.

ΚΥΡΙΑΚΗ 09/08/2015 ώρα 21:00

Μουσική Λαϊκή Βραδιά με τους Μελωδικούς Ταξιδευτές στην πλατεία του Σχολείου.

.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10/08/2015 ώρα 21:00

Ρεμπέτικη - Λαϊκή Βραδιά στην πλατεία του Σχολείου.

Διοργανωτής Σύνδεσμος των Απανταχού Κιμωλιών «Η Οδηγήτρια».

.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/08/2015 ώρα 21:30

Φεστιβάλ Λαδένιας.

Στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου, Νησιώτικη Μουσική βραδιά με τους νέους Οργανοπαίκτες μας και φυσικά με μπόλικη Λαδένια, τυρί Κιμωλιάτικο, κρασί και χορό.

.

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/08/2015 ώρα 21:00

Θεατρική Παράσταση στην πλατεία του Σχολείου με την Ελπίδα Μουντσάκη και τον Σπύρο Κοντολούρη στο βιολί, η οποία απευθύνεται και σε μεγάλους, με θέμα τη θάλασσα.

.

ΤΡΙΤΗ 25/08/2015 ώρα 21:00

Συναυλία Παραδοσιακής Μουσικής στην πλατεία του Σχολείου.

Συμμετέχουν μέλη της χορωδίας της Μουσικής Σχολής της Μήλου.

.

ΣΑΒΒΑΤΟ, ΚΥΡΙΑΚΗ, ΔΕΥΤΕΡΑ 29, 30 και 31/08/2015

Έκθεση - Εικαστικός Περίπατος. Σημεία Εκκίνησης: 1 κτίριο, 3 γλυπτά και 1 ντοκιμαντέρ.

Επιμέλεια Ανδριανή Βεντούρη και Μαρία Γουβέλη.
Για περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα δείτε στο http://www.eikastikosperipatos.com/

 
 
.
 
 
.
 
 
.
 
 
Δημοψήφισμα 5 Ιουλίου 2015 
 
Τμήμα     Εγγεγραμμένοι   Ψηφίσαντες   ΟΧΙ    ΝΑΙ   Άκυρα  Λευκά   Έγκυρα
   79                 470                    234           132      67       32          3           199
   80                 460                    230           104      87       37          2           191
   81                 560                    262           139      99       23          1           238 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ     1490                  726           375   253       92          6          628
 
Ποσοστό συμμετοχής:  48,72%
 
Ποσοστά επί εγκύρων φηφοδελτίων
        ΟΧΙ:   59,71%
       ΝΑΙ:  40,29%
              
 
 
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 
 
2Η  Επίσκεψη των Γιατρών της  Σύμπλευσης  ( +πλευσης) .
Στις 23-04-2015 ήρθαν στην Κίμωλο για μια ακόμη χρονιά οι Γιατροί και οι εθελοντές της Σύμπλευσης με τα φουσκωτά τους, τους οποίους υποδεχτήκαμε στην Ψάθη με τυρένιες και  λαδένιες.
.
Το απόγευμα 7η ώρα έγιναν τα εγκαίνια των οργάνων της παιδικής χαράς.                              
Όργανα -  παιχνίδια, που μας χάρισαν οι Γιατροί με την χορηγία της  S-DAWOOD.
.
Στις 24-04-2015 άρχισαν το πρωί – πρωί οι εξετάσεις.
Σε χώρους - αίθουσες του Γυμνασίου – Λυκείου Κιμώλου είχαν στηθεί τα «Ιατρεία», καθώς και στο Δημοτικό Σχολείο.
Φέτος σπάσαμε ρεκόρ , 51 άτομα έκαναν αιματολογικές εξετάσεις και γύρω στα 150 άτομα ( πέρυσι 91 ) εξετάσθηκαν από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων.
.
Πραγματοποιήθηκαν και διαδραστικές ενημερωτικές δράσεις για τους μικρούς μαθητές. Η πρώτη με αντικείμενο τον Κυκλαδικό Πολιτισμό και η δεύτερη για τις συνέπειες του καπνίσματος.
Δωρίθηκε σε όλα τα Σχολεία ποικίλος εκπαιδευτικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός.
.
Στις  6 μ.μ. Οι Γιατροί εθελοντές της  +πλευσης έφυγαν από την Ψάθη για Φολέγανδρο .
.
Ο Δήμος Κιμώλου ευχαριστεί όλους αυτούς τους Γιατρούς και εθελοντές, για την τεράστια προσφορά τους τόσο στην Κίμωλο, όσο και στ άλλα ακριτικά νησιά.
.
.
Ο Αντιπεριφερειάρχης  Νοτίου Αιγαίου στην Κίμωλο
Στις 28-04-2015 έφθασε στην Κίμωλο για επίσκεψη – ενημέρωση ο Αντιπεριφερειάρχης Νοτ. Αιγαίου κ. Γ. Λεονταρίτης.
 
Μαζί με τον Δήμαρχο περιόδευσε σ ΄ όλο το νησί για να δει  ιδίοις όμαση, την κατάσταση του οδικού δικτύου και τις ζημιές που προκάλεσε η θεομηνία της 8ης Νοεμβρίου.
Επισκέφτηκε τα Ιαματικά Λουτρά των Πρασσών , τον ΧΥΤΑ , το γήπεδο 5Χ5, τον Άγιο Μηνά, τον οικισμό Γούπα Καρά, τις αφαλατώσεις στο Κλίμα, το Μεσαιωνικό Κάστρο, την περιοχή Καλαμίτσι και Φυκιάδα για τις μελλοντικές  λιμενικές εγκαταστάσεις πρόσδεσης του Φέρρυ-μποτ, την περιοχή Μαυροσπήλια και Ελληνικά για ενημέρωση σχετικά με την αρχαιολογική περιοχή (βυθισμένη αρχαία πόλη) , και φυσικά το λιμάνι της Ψάθης. Κατά την διάρκεια της περιοδείας του είχε την ευκαιρία να δει από κοντά την κακή κατάσταση του οδικού δικτύου .
 
Στις 29-04-2015 επισκέφθηκε το Δημαρχείο Κιμώλου και ενημερώθηκε από τον Δήμαρχο για τα προβλήματα του νησιού , για τον ΒΙΟΚΑ , για το πρόβλημα του νερού , για το Ακτοπλοϊκό ,  για την αργοπορία των μελετών και αδειοδοτήσεων εγκατάστασης της μονάδας Αφαλάτωσης, και για την ανάγκη βελτίωσης των λιμενικών έργων στο λιμάνι της Ψάθης, που παρόλο που πρόκειται για νέο έργο παρουσιάζει προβλήματα κυματισμού και χρειάζονται συμπληρωματικά έργα προκειμένου να καταστεί ασφαλές .
 
Τέλος ενημερώθηκε εκτενώς για τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα (κτηνοτροφία, καλλιέργειες, σφαγείο, έλλειψη δρόμων κ.λ.π.)
.
.
Εθελοντικός καθαρισμός στην Αλυκή και Μπονάτσα
Στις 03-05-2015 ο Δήμος Κιμώλου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Επαγγελματιών Κιμώλου και την  Εθελοντική Ομάδα Κιμώλου Κιμωλίστες προχώρησε σε καθαρισμό της παραλίας της Αλυκής και της Μπονάτσας .
Επίσης έγινε και καθαρισμός – κοπή κλαδιών, στις  Αλμύρες , των περιοχών αυτών.
.
Ευχαριστούμε όσους έλαβαν μέρος σ’ αυτήν την εθελοντική δράση.
.
ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ
 
 
 
 
 
 
A. Επιστολή Δημάρχου προς Hellenic Seaways         B. Απάντηση Hellenic Seaways
 .
 
Α. Επιστολή Δημάρχου για ακύρωση 

δρομολογίων του ταχύπλοου

Flying-Cat 3
 .
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                      
ΔΗΜΟΣ  ΚΙΜΩΛΟΥ
Γραφείο  Δημάρχου
Ταχ. Διεύθυνση: 84004  ΚΙΜΩΛΟΣ  
Τηλέφωνο: 2287051218
Fax:  2287051768 
.
ΚΙΜΩΛΟΣ, 23/04/2015                         
Αρ. Πρωτ.  520
.
ΠΡΟΣ
HELLENICSEAWAYSANE
ΑΣΤΙΓΓΟΣ  6
ΠΛΑΤΕΙΑ  ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 
Τ.Κ. 185 -31  ΠΕΙΡΑΙΑΣ  
.
Υπ’  όψιν:
1. Προέδρου Δ.Σ. κ. Γεράσιμου Στρίντζη
2. Α΄ Αντιπροέδρου  Δ.Σ. και  Διευθύνοντος Συμβούλου  κ. Αντωνίου  Αγαπητού
3. Β΄ Αντιπροέδρου  Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνου Κληρονόμου
.
Αξιότιμοι  κύριοι.
Την Παρασκευή 17/04/2015,  πληροφορηθήκαμε  όλως  αιφνιδιαστικά  και  απροειδοποίητα, ότι  στο  Ηλεκτρονικό  Σύστημα  Κρατήσεων  των  Πρακτορείων δεν  εμφανίζεται  πλέον  («κατέβηκε» κατά  την  σχετική  ορολογία) το  ταχύπλοο  FLYINGCAT 3  συμφερόντων  της  Εταιρείας  σας.
Σύμφωνα  με  το  Πρόγραμμα  Δρομολογίων  που  είχε  επισήμως  ανακοινώσει  από  τριμήνου  και  πλέον  η  Εταιρεία  σας,  το  FLYINGCAT 3  θα  πραγματοποιούσε τα  εξής  δρομολόγια:
.
Από  29/05/2015  έως  21/06/2015  και  από  07/09/2015  έως  20/09/2015
Κάθε  Δευτέρα - Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο-Κυριακή.
15:00 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Σέριφος - Σίφνος - 18:25  ΚΙΜΩΛΟΣ - Μήλος.
19:15 Μήλος - 19:50 ΚΙΜΩΛΟΣ - Σίφνος - Σέριφος - 23:15 ΠΕΙΡΑΙΑΣ.  
Από  22/06/2015  έως  06/09/2015.
Καθημερινά
15:00 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Σέριφος - Σίφνος - 18:25  ΚΙΜΩΛΟΣ - Μήλος.
19:15 Μήλος - 19:50 ΚΙΜΩΛΟΣ - Σίφνος - Σέριφος - 23:15 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Το  Πρόγραμμα αυτό (όπως επισήμως είχατε  ανακοινώσει) είχαμε  αναρτήσει  με  χαρά  (αλλά  και  περηφάνια)  στον  επίσημο  διαδικτυακό  τόπο  του  Δήμου  Κιμώλου  και  στα  Τουριστικά  sites που  συνδέονται  με  το  νησί  μας.  Πολύ  περισσότερο  είχε  αναρτηθεί  σε  δεκάδες  άλλες  τουριστικές  ιστοσελίδες  και  διαδικτυακές  πλατφόρμες  κρατήσεων.
.
Αναμέναμε  επιτέλους, επιμήκυνση της  τουριστικής  περιόδου  και  ενδυνάμωση  του  τουριστικού  ρεύματος  προς  την  ακριτική  αλλά  πανέμορφη  Κίμωλό  μας,  και  το  ίδιο  ανέμεναν  και  οι  δεκάδες  επαγγελματίες  του  τουρισμού  για  το  νησί  μας.
.
Και  αναμέναμε ευλόγως,  αφού  το  περσινό  δείγμα  γραφής  με  την  για  πρώτη  φορά  παρουσία  του  ταχυπλόου  πλοίου  σας  FLYINGCAT 3,  είχε  αφήσει  τις  αντίστοιχες  υποσχέσεις,  προσδοκίες  και  παρακαταθήκες,  επ’  ωφελεία  απάντων  των  πλευρών  εκτιμούμε…
.
Η  αιφνιδιαστική  και  αναιτιολόγητη  (κατά  την  άποψή  μας)  «καθαίρεση»  των  δρομολογίων  του  συγκεκριμένου  ταχυπλόου  (που  έφερε  την  Κίμωλο  πολύ  πιο  κοντά  στην  Μητροπολιτική  Αθήνα  και  το  κεντρικό  Λιμάνι  του  Πειραιά,  με  μόλις  3  ώρες  και  25  λεπτά  διαδρομή και  δημιούργησε  τις  αντίστοιχες  προσδοκίες)μας  γέμισε  με  θλίψη. 
.
Γκρέμισε  τις  εύλογες  προσδοκίες  και  απαξίωσε  τις  προσπάθειές  μας  ως  Δήμου  και  ως  Κιμωλιατών  συνολικά,  να  βελτιώσουμε  την  εικόνα,  τις  παρεχόμενες  υπηρεσίες  και  πολύ  περισσότερο,  την  «προσβασιμότητα»  του  μοναδικού τουριστικού  «προϊόντος»  του  νησιού  μας.  Ίσως  «μοναδικού»  και  για  την  επιβίωσή  μας…      
.
Ήδη,  λίγες  μόνο  ημέρες  μετά  το  «κατέβασμα»  των  δρομολογίων  του  FLYINGCAT(και  εξαιτίας  του  λόγου  αυτού)  έχουμε  τις  πρώτες  ακυρώσεις.  Και  βεβαίως  πλείστα  παράπονα   και  φωνές  διαμαρτυρίας  από  τους  ενασχολούμενους  με  τον  τουρισμό  και  όχι  μόνον.  Η  Κίμωλος  σε  απόγνωση…
.
Η  θλίψη  μας  επιτείνεται  όταν  ενθυμούμαστε  τους  πανηγυρικούς  «συριγμούς»  του  ταχυπλόου  πλοίου  σας  πέρυσι  τον  Αύγουστο,  όταν  εγκαινιάζαμε  την  νέα  μας  προβλήτα  στο  Λιμάνι  της  Ψάθης  Κιμώλου.
Μιας  προβλήτας  που  πληρούσε  πλέον  όλες  τις  προδιαγραφές  τουλάχιστον  για  ένα  τέτοιου  είδους  πλοίο: άνετη  πλαγιοδέτηση,  ικανό  βάθος,  εύκολοι  και  γρήγοροι  χειρισμοί  κατά  τον  κατάπλου  ή  τον  απόπλου,  χωρίς  την  ανάγκη  επικίνδυνων  ελιγμών …
Το  πλοίο  σας  και  η  εταιρεία  σας  μας  τίμησε  --παρέμεινε  επί  δεκάλεπτο  σφυρίζοντας--  κατά  την  πανηγυρική  τελετή  παρισταμένων  πλήθους  κόσμου  αλλά  και  απάντων  των  διατελεσάντων  αρχών  του  τόπου  μας,  της  τελευταίας  εικοσαετίας.  Που  για  πρώτη  φορά  αγκαλιάστηκαν  και  ομονόησαν  μπροστά  στο  υπέρτερο  «κοινό  συμφέρον»
.
Η  θλίψη  μας  επιτείνεται  όταν  ενθυμούμαστε  το  ειλικρινές  και  αυθόρμητο    «κατευόδιο»  προς  το  ταχύπλοο  πλοίο  σας,  το  πρώτο  δεκαήμερο  του  περσινού  Σεπτέμβρη,   όταν  και  εκτέλεσε  το  τελευταίο  του  δρομολόγιο,  κλείνοντας  την  θερινή  τουριστική  σεζόν  τουλάχιστον  για  το  νησί  μας.  Οι  Κιμωλιάτες  (αγνοί  θαλασσινοί  στην  πλειοψηφία  τους  που  ξέρουν  να  τιμούν  και  να  εκτιμούν) τίμησαν  εσάς  και  το  πλοίο  σας,  ανάβοντας  τα  ναυτικά  βεγγαλικά  τους  για  «κατευόδιο»… Αυτό  ήταν  το  ευχαριστώ  τους…  Και  το  «Και  του  Χρόνου»  μαζί… 
.
Αξιότιμοι  κύριοι.
Προφανώς  στην  εποχή  της  κρίσης  (και  της  γενικής  ισοπέδωσης)  τα  παραπάνω  δεν είναι  αρκετά.  Ίσως  να  μην  ήταν  ποτέ  αρκετά  στο  διαρκή  «πόλεμο»  του  επιχειρηματικού  ανταγωνισμού…
.
Ωστόσο, λέξεις και έννοιες όπως «συνέπεια» (στην οποία  συμπεριλαμβάνεται  και  η  επιχειρηματική)  «κοινωνική  ευθύνη»   (στην  οποία  συμπεριλαμβάνεται και η εταιρική) και «δεοντολογία»  (στην  οποία  συμπεριλαμβάνεται  και  η  επαγγελματική)  εκτιμούμε  ότι  εξακολουθούν  να  υφίστανται  και  εν  τέλει  να  αξιολογούνται….  Είναι  απλά  ζήτημα  χρόνου…  
.
Επειδή  εκτιμούμε  ότι,   η  επίκληση  του  ατυχούς  (και  τραγικού)  περιστατικού  της  επισυμβάσας  κατά  23.03.2015  πυρκαγιάς  στο  HighSpeed  5  (ενώ  εκτελούνταν  εργασίες  επισκευής  του  στο  Πέραμα) δεν  ευσταθεί  ως  γενεσιουργός  αιτία  και  ικανή  συνθήκη  για  την  αποχώρηση  του  FLYINGCAT 3,  από  την  προαναφερθείσα  (στην  εισαγωγή  της  παρούσης)   δρομολογιακή  γραμμή.
Πολύ  περισσότερο  όταν  το  FLYINGCAT 3,  δρομολογείται πλέον στην  γραμμή  Πειραιάς - Σέριφος- Σίφνος- Κουφονήσι,   και  απ’ οσον  τουλάχιστον  γνωρίζουμε,  το HighSpeed  5  ουδέποτε  εκτελούσε  την  ως  άνω  γραμμή,  ούτως  ώστε  να  ευσταθεί  το  επιχείρημα  ότι  το FLYINGCAT 3  τοποθετήθηκε  στη  θέση  του HighSpeed  5…
.
Επειδή  εκτιμούμε  ότι,  δεν  είναι  δυνατόν  μια  «ατυχία»  να  ισοσκελιστεί  από  μια  «αδικία».     
.
Επειδή,  θεωρούμε  ότι  η  απροειδοποίητη,  αιφνιδιαστική  και  αναιτιολόγητη (κατά  την  άποψή  μας) αποχώρηση  του ταχυπλόου    FLYINGCAT 3  από  την  προαναγγελθείσα  εκ  μέρους  σας  εκτέλεση  της  (στην  εισαγωγή  της  παρούσας)  προγραμματισμένης  δρομολογιακής  γραμμής,  δεν  συνάδει  με  το  εταιρικό  βεληνεκές,  την  ιστορική  διαδρομή  και  την  πρωτοποριακή  θέση  της  εταιρείας  σας  (καλύτερη  ακτοπλοϊκή  εταιρεία  της  Χρονιάς ΄2014  σύμφωνα  με  το  Greek  Shipping  Awards 2014).
.
Επειδή  ενόψει  ενάρξεως  της  τουριστικής  περιόδου,  θα  πρέπει  να  έχουμε  ΜΙΑ  ΑΣΦΑΛΗ  ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ,  ΤΙΣ  ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ  Ή  ΤΙΣ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ  ΣΑΣ  σε  σχέση  με  την  δρομολόγηση  του  ίδιου  ταχυπλόου  πλοίου  ή  ετέρου  αντιστοίχων  προδιαγραφών  και  δυνατοτήτων,  εναλλακτικά. 
.
Επειδή,  οφείλουμε  και  είναι  καθήκον  μας  ως  Δήμος  Κιμώλουνα  ενεργήσουμε  άμεσα  και  προς  κάθε  κατεύθυνση,  διαφορετικά  η  νήσος  Κίμωλος  κινδυνεύει  να  βυθιστεί  στην  άβυσσο  της  τουριστικής  απαξίωσης  και  αφάνειας…  
.
Επειδή  η  παρούσα  επιστολή,  ουδόλως  συνιστά  «δικόγραφο», αλλά  απηχεί  την  «δεδικαιολογημένη» κραυγή  απελπισίας  και  απόγνωσης  των  συμπατριωτών  μας,  ευελπιστούμε  ότι  θα  τύχει  της  δέουσας  αντιμετώπισης  και  πάντως  ΑΞΙΩΝΟΥΜΕ  ΜΙΑ  ΕΝΤΙΜΗ,  ΚΑΘΑΡΗ  ΚΑΙ  ΑΜΕΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΣΑΣ,. την  οποία  θεωρούμε  ότι  τουλάχιστον  δικαιούμαστε…
Τιθέμενος  στη  διάθεσή  σας  προς  τούτο,  αλλά  και  για  οποιαδήποτε  διευκρίνηση.
.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΕΜΜ.  ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΙΜΩΛΟΥ
 
Β. Απάντηση της εταιρείας 

HELLENIC SEAWAYS
 .
HELLENIC SEAWAYS
Πειραιάς 27 Απριλίου 2015
 .
Αξιότιμο Δήμαρχο Κιμώλου,
κ. Κωνσταντίνο Βεντούρη
 .
Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,
 .
Καταρχήν σας ευχαριστούμε θερμά για την επιστολή που μας στείλατε την οποία διαβάσαμε με την δέουσα προσοχή. Όντως η εταιρία μας προέβη πρόσφατα σε τροποποίηση των δρομολογίων που είχαν αρχικά ανακοινωθεί, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει έναν μικρό αριθμό προορισμών, ανάμεσά τους και η Κίμωλός.
Θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τη σειρά ζητημάτων που μας οδήγησαν στην εν λόγω δυσάρεστη απόφαση και για την εταιρεία μας.
 .
Όπως ήδη γνωρίζετε η HellenicSeaways, ως η πρωτοπόρος εταιρεία της ελληνικής ακτοπλοΐας, έχει τοποθετήσει στην κορυφή των προτεραιοτήτων της, τη στήριξη των νησιωτικών κοινωνιών και την ενίσχυση του εγχώριου τουριστικού προϊόντος.
 .
Ωστόσο, το ατυχές συμβάν που οδήγησε στην απόσυρση του HighSpeed 5 από το στόλο μας από το τέλος Μαρτίου και για ένα τουλάχιστον έτος, προκάλεσε την αναδιάρθρωση των δρομολογίων. Ως αποτέλεσμα αναγκαστήκαμε να τροποποιήσουμε τον προγραμματισμό μας και να προβούμε σε ανασχεδιασμό κάποιων δρομολογίων – ανάμεσά τους και του FC3 – που μέχρι σήμερα εξυπηρετούσαν συγκεκριμένους προορισμούς.
Αντιλαμβανόμαστε πλήρως την απογοήτευση των κατοίκων της Κιμώλου για την εξέλιξη αυτή και ζητούμε την κατανόησή σας, αντιλαμβανόμενοι κι εσείς με τη σειρά σας ότι η απώλεια του HighSpeed 5 για φέτος μας υποχρέωσε σε επιλογές που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα ήταν μέσα στα σχέδιά μας. Άλλωστε οι προθέσεις μας ήταν ξεκάθαρες αφού όπως και εσείς αναφέρετε στην επιστολή σας, η Εταιρεία μας από τριμήνου είχα επίσημα ανακοινώσει το πρόγραμμα των δρομολογίων για το 2015 το οποίο περιελάμβανε προσεγγίσεις στο νησί σας με το πλοίο μας Flying-Cat 3.
 .
Κύριε Δήμαρχε, θέλουμε να πιστεύουμε πως συμπαρίστασθε στην προσπάθειά μας να ξεπεράσουμε με επιτυχία τον σκόπελο που λίγο πριν την έναρξη των δρομολογίων βρέθηκε μπροστά μας, έτσι ώστε υγιής και δυνατή η HellenicSeaways να επιστρέψει το 2016 πάση δυνάμει, υποστηρίζοντας τις αρχικές της επιλογές.
 .
Βρισκόμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση και δεσμευόμαστε ότι θα σας κρατάμε ενήμερους για τυχόν εξελίξεις.
 .
Με εκτίμηση
γιατην HELLENICSEAWAYSΑ.Ν.Ε.
Αντώνιος Αγαπητός
Α’ Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 


                    

 

        

 
 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ: 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

 

 

LET 'S DO IT GREECE 2015

Ο Δήμος Κιμώλου μετά την επιτυχία που είχε η Εθελοντική καμπάνια Let's do it Greece, στην Κίμωλο, δηλ. ο καθαρισμός του δρόμου Ψαθη- Χωριό ο καθαρισμός της περιοχής Ποταμός, ΕΛΤΑ ,Υπαπαντή, Τσουκαλά μέχρι Άγιο Ευστάθιο, ευχαριστεί όλους τούς συμμετέχοντες ,και ανανεώνει το ραντεβού για την επόμενη Εθελοντική Δράση (που πιθανόν να είναι η μέρα των αρμών) για την οποία θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση.
Ευχαριστούμε λοιπόν τούς εθελοντές και τις εθελόντριες ,και τον Αγροτικό-Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Κιμώλου ,και όσους επαγγελματίες βοήθησαν.

ΜΠΡΑΒΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!!

 
 
 
 
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ

"Let'sdoitGreece" (ας το κάνουμε Ελληνικά)
.
.
ΔΗΜΟΣ    ΚΙΜΩΛΟΥ
22/04/2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Δήμος Κιμώλου συμμετέχει και φέτος στην Πανελλήνια Εθελοντική Καμπάνια «LetsdoitGreece» (ας το κάνουμε Ελληνικά).

Ο εθελοντισμός είναι ένα θέμα που μας αγγίζει όλους ανεξαρτήτως κοινωνικής και επαγγελματικής ιδιότητας.

Ενισχύει την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών ιδιαίτερα σήμερα, στις δύσκολες εποχές που διανύουμε.

Καλούμε όλους τους φορείς του νησιού αλλά και τους κατοίκους να δώσουν το παρόν.

Η βασική μας δράση για φέτος είναι «καθαρισμός» του δρόμου από Ψάθη – Χωριό.

Επίσης όποιος θέλει μπορεί να «καθαρίσει» τη γειτονιά του και όποια βοήθεια θέλει όπως π.χ. αποκομιδή σκουπιδιών, να επικοινωνήσει με το Δήμο.

Ελάτε λοιπόν την Κυριακή 26 Απριλίου 2015   στις 09.00 το πρωί στην Ψάθη, με το καπέλο και τα γυαλιά σας, για να ξεκινήσουμε.

(τηλέφωνα επικοινωνίας 2287051218 – 6972804741).

 

 
 
 
 
 
 
 
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΙΜΩΛΟ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΙΑΤΡΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ"
 
ΔΗΜΟΣ    ΚΙΜΩΛΟΥ         
20/04/2015
.
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
.
Σας πληροφορούμε ότι:
Ομάδα Ιατρών της Εταιρείας «Σύμπλευση» θα επισκεφτεί το νησί μας στις 24 Απριλίου 2015, προκειμένου να εξετάσει τους κατοίκους.
.
Το πρόγραμμα των εξετάσεων έχει ως εξής:
.
ΗΜΕΡΑ: Παρασκευή 24/04/2015
 
ΩΡΕΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ:             
 
08:00-10:30
Μικροβιολογικές Εξετάσεις   (Γυμναστήριο)
 
09:00-14:00      
Ιατρεία Ειδικοτήτων

Γυναικολόγος          (στο Ιατρείο)

Γεν. Χειρουργός       (στο Ιατρείο)

Παιδίατρος              (στο Σχολείο) 

Καρδιολόγος           (στο Σχολείο)

Οδοντίατρος           (στο Σχολείο)   

Δερματολόγος         (στο Σχολείο) 

Ακτινολόγος            (στο Σχολείο) 

Παθολόγος              (στο Σχολείο)

Πνευμονολόγος        (στο Σχολείο)

Αγγειοχειρουργός     (στο Σχολείο)

Νευροχειρουργός      (στο Σχολείο)

Παιδοψυχολόγος      (στο Σχολείο)

Φυσιοθεραπευτής     (στο Σχολείο)

Νοσηλεύτριες           (στο Σχολείο)

.

.
 
 
.
 
Έναρξη προγράμματος Κοινωφελούς

Χαρακτήρα σε Δήμους


8 θέσεις εργασίας στον Δήμο Κιμώλου
 
ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ
Κίμωλος 06-04-2015
\
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
.
Σε συμφωνία με την ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2015 του ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: ΨΑ0Μ4691Ω2-56Κ), ξεκίνησε σήμερα Μεγάλη Δευτέρα η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, σε θέσεις πλήρους απασχόλησης για χρονικό διάστημα πέντε μηνών.
.
Για το Δήμο ΚΙΜΩΛΟΥ έχουν εγκριθεί συνολικά 8 θέσεις και συγκεκριμένα:
1 θέση      ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
1 θέση      ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1 θέση      ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
1 θέση      ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
3 θέσεις    ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
1 θέση      ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
.
Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει από 06-04-2015 και ώρα 10η πρωινή έως και 27-04-2015 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), όπου ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει και υποβάλει ηλεκτρονικά την ειδική αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
.
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης στο πρόγραμμα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,
3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
4. άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους,
5. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία μπορείτε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
 
 
 
 
 
 
Επιστολή διαμαρτυρίας 

Δημάρχου Κιμώλου

για το Υποκατάστημα

ΙΚΑ - ΕΤΑΜ στην Μήλο
 
                                                                      
Κίμωλος, 19-03-2015 - Αριθ. πρωτ.: 404                                              
.
ΠΡΟΣ:
Α] Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ:   Υπ’ όψιν κ. Διοικητή
Β] Το Δήμο Μήλου:  Υπ’ όψιν κ. Δημάρχου
Γ] Τους κ.κ. Βουλευτές του Νομού Κυκλάδων
.
ΘΕΜΑ:  Έντονη Διαμαρτυρία του Δήμου Κιμώλου στο ενδεχόμενο κατάργησης ή μεταβολής του νομοθετικού καθεστώτος λειτουργίας του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ  Δήμου Μήλου.
.
Αξιότιμε κύριοι,
Έχοντας ήδη πληγεί σοβαρά από την μεθοδευμένη και συστηματική αποψίλωση από την εδαφική επικράτεια της τοπικής μας κοινωνίας του συνόλου των κρατικών υπηρεσιών που θεσμικά υφίστανται για την εξυπηρέτηση όλων αδιακρίτως των πολιτών άρα και των δημοτών μας, θεωρούμε πέραν κάθε λογικής την υποβάθμιση των αρμοδιοτήτων του τοπικού υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που εδρεύει στην εν μέρει γειτονική μας Νήσο Μήλο, στις αρμοδιότητες του οποίου υπαγόμαστε. Συνεπώς, αντιτιθέμεθα σθεναρά σε οποιασδήποτε μορφής συρρίκνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ  Δήμου Μήλου και  θεωρούμε εγκληματικό και επικίνδυνο δια τους δημότες μας το ενδεχόμενο πλήρους κατάργησης αυτού και μερικής ή ολικής ενσωμάτωσής του με συναφή υπηρεσία σε άλλη περιοχή.
.
Σας επισημαίνουμε αφενός την δυσχέρεια πρόσβασης των δημοτών μας ιδιαίτερα των ηλικιωμένων εξ ημών κυρίως τους χειμερινούς μήνες στον τόπο της νέας εγκατάστασης που φημολογείται ότι θα είναι η Νήσος Σαντορίνη και αφετέρου την ταλαιπωρία και την αλόγιστη επιβάρυνση των δημοτών μας με δυσβάστακτα έξοδα μετακίνησης και διαμονής στο απομακρυσμένο από εμάς γεωγραφικά Nησί της Σαντορίνης. Τα ανωτέρω υπό το πρίσμα της ευρύτερης οικονομικής κρίσης ισοδυναμούν ουσιαστικά με πλήρη αποξένωση, αδικαιολόγητη αδυναμία ικανοποίησης του στοιχειώδους δικαιώματος ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και επάγονται αθέμιτο παραγκωνισμό των δημοτών μας από αυτονόητες υπηρεσίες.
.
Για τους λόγους αυτούς και ορμώμενοι από την συνταγματική αρχή της νησιωτικότητας θεωρούμε κοινό καθήκον και αμέριστη την υποχρέωσή μας να ενώσουμε τις φωνές μας και να συνταχθούμε με το Δήμο Μήλου επικροτώντας το σύνολο των ενεργειών του και να συνδράμουμε κάθε φορέα που αντιτίθεται στην υποβάθμιση της λειτουργίας του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Μήλου. Προς επίρρωση αυτού συνυπογράφουμε το με αριθ. πρωτ. 7765/15-12-2013 ψήφισμα του Δήμου Μήλου, κατά της απόφασης 181/Συνεδρίαση ΔΣ
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 39/02-12-2013 και παραμένουμε ενεργοί αρωγοί και συνοδοιπόροι του αγώνα που ο Δήμος Μήλου έχει ξεκινήσει.
.
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜ. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ
.
 


 
 
 
.
 
.
 
.
 
.
ΚΙΜΩΛΟΣ - 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
-79-- -80-- -81-- ΣΥΝΟΛΟ --%--
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 477 435  562  1474  
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 174 186 187 547 37,11
ΕΓΚΥΡΑ 168 176 180 524  
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ 6 10 7 23  
ΕΛΑΒΟΝ          
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 57 80 66 203 38,74
ΣΥΡΙΖΑ 53 48 61 162 30,92
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 15 15 9 39 7,44
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 10 6 17 33 6,30
ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 10 9 11 30 5,73
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 7 2 1 10 1,91
ΛΑΟΣ 1 5 3 9 1,72
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ 4 1 3 8 1,53
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 2 2 3 7 1,34
ΚΚΕ 2 3 1 6 1,15
ΤΕΛΕΙΑ 3   3 6 1,15
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 2 2 2 6 1,15
ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 1 3   4 0,76
Ε.Δ.Ε.Μ. 1     1 0,19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
.
 
.
.
.
 
.
.
.
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
.
.
22/12/2014: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
.
Πρόσκληση με Αριθμ. Πρωτ. 2223/18-12-2014
14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014
Δευτέρα 22/12/2014 στις 16.00
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έργων Δήμου Κιμώλου οικονομικού έτους 2015.
.
Πρόσκληση με Αριθμ. Πρωτ. 2224/18-12-2014
15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014
Δευτέρα 22/12/2014 στις 16.30
ΘΕΜΑ 1ο: Ψήφιση προϋπολογισμού Εσόδων & Εξόδων του Δήμου Κιμώλου οικονομικού έτους 2015.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους του Δήμου Κιμώλου
.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Μουράτου Χρυσάνθη
.
.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
.
Πρόσκληση με Αριθμ. Πρωτ. 2221/18-12-2014
7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Δευτέρα 22/12/2014 στις 15.00
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έργων έτους 2015.
ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για πληρωμή 3ου λογαριασμού της «Μελέτης Δικτύου Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Κιμώλου».
ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για πληρωμή 1ου λογαριασμού «Ενιαίας Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΧΥΤΑ».
ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για πληρωμή 1ου λογαριασμού «Μελέτης Σχεδιασμού της επέκτασης του ΧΥΤΑ».
ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για διάθεση και δέσμευση πίστωσης για Συντήρηση Σχολικών κτιρίων (από Μ.Κ.Ε.)
.
Πρόσκληση με Αριθμ. Πρωτ. 2222/18-12-2014
8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Δευτέρα 22/12/2014 στις 15.30
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου Κιμώλου οικονομικού έτους 2015.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2015.
.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Κων/νος Εμμ. Βεντούρης
Δήμαρχος Κιμώλου
.


.
 
 
 
.
Καθορισμός θαλάσσιων περιοχών 

για το λούσιμο δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ
.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 11 / 2014
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 81/ 2014
.
Απόσπασμα από το Πρακτικό της 11/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Στην Κίμωλο, σήμερα 15/11/2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κιμώλου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2056/11-11-2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα: «Καθορισμός θαλάσσιων περιοχών για το λούσιμο δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς».
.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 13 μελών, παρόντα βρέθηκαν 11 ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μουράτου Χρυσάνθη
2. Σάρδης Παναγιώτης
3. Γαλανός Αύγουστος
4. Μαρινάκης Γεώργιος
5. Μάλλη Μοσχούλα
6. Ρούσσος Φανούριος
7. Βαμβακάρη Ελισάβετ
8. Λογοθέτη Αργυρώ
9. Βεντούρης Φραγκούλης
10. Γαλανός Εμμανουήλ
11. Μουστάκας Γεώργιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μαριάνου Ειρήνη - Αντωνία
2. Τριανταφύλλου Βασιλική
.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σάρδη Παναγιώτη ο οποίος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, διάβασε το υπ’ αριθμό φακέλου 511.19 – αριθμό σχεδίου 944/29-10-2014 έγγραφο του Λιμενικού Σταθμού Κιμώλου με το οποίο ζητείται να καθοριστούν θαλάσσιες περιοχές του νησιού μας για το λούσιμο των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.
Στη συνέχεια κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
  • το παραπάνω έγγραφο του Λιμενικού Σταθμού Κιμώλου
  • τις διατάξεις του Ν.4039/2012
  • τις διατάξεις του Ν.3852/2010
και μετά από διαλογική συζήτηση,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Παραλία «Πήγαδος» στίγμα 36ο 48΄55, 87΄΄ Β/24ο 35΄32. 05΄΄ Ε
2. Παραλία «Εννιάς» στίγμα 36ο 46΄38.19΄΄ Β /24ο 34΄ 1.84΄΄ Ε
3. Παραλία «Δέκας» στίγμα 36ο 47΄ 3.54΄΄ Β/24ο 31΄51.27΄΄Ε
.
Η παραπάνω απόφαση πήρε Αριθμό 81/2014.
.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η Πρόεδρος Η Γραμματέας Τα Μέλη
(υπογραφή) (υπογραφή) (υπογραφή)
.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κίμωλος, 17/11 / 2014
 
.
 
.
 
.
15/11/2014

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα ημερήσιας διάταξης
.
.
Κίμωλος 11/11/2014
Αριθ. Πρωτ. 2056
.
ΠΡΟΣ:
Δήμαρχο Κιμώλου
Δημοτικούς Συμβούλους
.
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 15η του μηνός Νοεμβρίου 2014 ημέρα Σάββατο και ώρα: 18.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΜΟΥΡΑΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
.
11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Θέμα 1ο: Έγκριση υλοποίησης και αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Τεχνικός Σύμβουλος υποστήριξης συγχρηματοδοτούμενων έργων Δήμου Κιμώλου»
Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Κιμώλου στο Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών.
Θέμα 3ο: Αίτηση κ. Παναγιώτας Χάλαρη για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Θέμα 4ο: Σύσταση Επιτροπής για το έλεγχο προϋποθέσεων για την επανασύνδεση ευπαθών καταναλωτών της ΔΕΗ.
Θέμα 5ο: Καθορισμός θαλάσσιων περιοχών για το λούσιμο δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.
Θέμα 6ο: Διάθεση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων για την εορτή της Οσίας Μεθοδίας.
Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για το αίτημα της δημότισσας κ. Καντσού Ελευθερίας.  
Θέμα 8ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κιμώλου οικ. Έτους 2014.
Θέμα 9ο: Ενημέρωση Δημάρχου.  


.

Έλλειψη εκπαιδευτικού

στα σχολεία της Κιμώλου

Επιστολή Δημάρχου
 
ΚΙΜΩΛΟΣ 04/11/2014
ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ
Αριθ. Πρωτ. 2024
.
Προς το
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
Υπόψη Υπουργού κ. Α. Λοβέρδου
.
Θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε την έντονη διαμαρτυρία μας καθώς μετά από ενημέρωση που είχαμε από τον Διευθυντή του Γυμνασίου – ΛΤ Κιμώλου πληροφορηθήκαμε ότι αν και έχουν περάσει δύο μήνες από την έναρξη των μαθημάτων στο σχολείο δεν υπάρχει εκπαιδευτικός ο οποίος να διδάσκει Αγγλικά ΠΕ06.
.
Σας θέτουμε λοιπόν τα ερωτήματα:
1. Οι μαθητές του Γυμνασίου ΛΤ Κιμώλου οι οποίοι δεν διδάσκονται κοντά στους δύο μήνες το μάθημα των Αγγλικών το οποίο αποτελεί από τη βασική ξένη γλώσσα του αναλυτικού προγράμματος του σχολείου, τι πρέπει να κάνουν??
2. Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου που δίνουν Πανελλαδικές εξετάσεις, θα πρέπει να μην υπολογίζουν σαν εξεταστέο ειδικό μάθημα τα Αγγλικά??
3. Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου πότε θα ολοκληρώσουν την ύλη για να εξεταστούν με Τράπεζα Θεμάτων??
4. Τέλος τα παιδάκια του Δημοτικού Σχολείου (με ένα δάσκαλο για όλες τις τάξεις) και του ολοήμερου (με ένα δάσκαλο και μόνη ειδικότητα την πληροφορική), δεν έχουν δικαίωμα να γνωρίσουν τα βασικά στοιχεία μιας ξένης γλώσσας?? (Η εκπαιδευτικός ΠΕ06 του Γυμνασίου συμπληρώνει ωράριο στο Δημοτικό).
.
Επειδή στο νησί της Κιμώλου δεν υπάρχει Φροντιστήριο ξένων γλωσσών, ούτε άλλη εναλλακτική λύση (πτυχιούχος Αγγλικών) και οι λίγες γνώσεις των μαθητών οφείλονται στον καθηγητή του Γυμνασίου (που πάντα φιλότιμα προσπαθεί να βοηθήσει με κάθε τρόπο), παρακαλούμε να φροντίσετε ώστε να μην στερούνται (συν τοις άλλοις) οι μαθητές της Κιμώλου το μάθημα των Αγγλικών, ώστε να μπορούν στο μέλλον τουλάχιστον να γνωρίζουν τα στοιχειώδη και να μην κοιτούν αμίλητοι τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται το όμορφο νησί τους.
.
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ
.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου υπόψη κ. Μεσσάρη
2. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
3. Έντυπα & Ηλεκτρονικά μέσα

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

.

- Ο Δήμαρχος Κιμώλου κ. Βεντούρης Κων/νος στις 21/9/14 παρευρέθη στην Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος στη Μήλο.

- Στις 4 και 5/10/2014 παρευρέθη στο Συνέδριο του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών στην  ΚΕΑ.

- Στις 7/10/14 παρευρέθη στη Γενική Συνέλευση Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου  Αιγαίου στην Αθήνα.Στις 9/10/14 παρευρέθη στο Διεθνές Συμπόσιο Μελισσοκομίας στη Σύρο.

- Στις 10/10/14 είχε συνάντηση στο γραφείο του Προέδρου Πρωτοδικών Σύρου για συζήτηση και εξεύρεση λύσεως, σχετικά με το πρόβλημα του Κτηματολογίου, Υποθηκοφυλακείου και Συμβολαιογραφείου Κιμώλου.

- Στις 11/10/14 είχε συνάντηση στο Δημαρχείο Σύρου με το Δήμαρχο Σύρου κ Γιώργο Μαραγκό.

- Στις 21/10/14 στον Πειραιά στο Υπουργείο Ναυτιλίας για το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, και συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας κ. Βαρβιτσιώτη,

- Στις 22/10/14 είχε συνάντηση στην Σύρο με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Λεονταρίτη και τον  Προϊστάμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών, με θέματα Μελέτες & Έργα Βιολογικού καθαρισμού  & Αφαλάτωσης.

- Στις 23/10/14 είχε συνάντηση στην Αθήνα για την Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ, και τιςΕκλογές Οργάνων.Στις 24/10/14 στην ημερίδα – συνάντηση εργασίας που οργάνωσε το Δίκτυο «ΔΑΦΝΗ» με θέματα 1. Υδάτινοι Πόροι των νησιών 2. Έργα Αφαλατώσεως στο Αιγαίο 3. Αντιμετώπιση λειψυδρίας στα νησιά και 4. Ευρωπαϊκή δικτύωση των νησιών. Αυτή η συνάντηση έγινε στην Αθήνα.

.
.
.
 
.
ΚΙΜΩΛΟΣ: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ

ΟΣΙΑΣ ΜΕΘΟΔΙΑΣ 
.
Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ- ΚΙΜΩΛΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ
.
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  5 Οκτωβρίου 2014
Μνήμη της Οσίας Μεθοδίας, της  εν τη νήσω Κιμώλω ασκητικώς διαλαμψάσης .
.
Το Εκκλησιαστικό και το  Δημοτικό Συμβούλιο Κιμώλου
Σας προσκαλούν
Να συμμετάσχετε στις Ιερές Ακολουθίες, στη Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και των Ιερών Λειψάνων  της Οσίας Μεθοδίας και στην Εορταστική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία του «Κάμπου».
.
Πρόγραμμα Πανηγύρεως
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
Ώρα 19:00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Εισοδίων Θεοτόκου ‹‹Παναγία Οδηγήτρια›› και Λιτάνευση των Ιερών Εικόνων και των Χαριτόβρυτων Λειψάνων της Οσίας Μεθοδίας.
Διαδρομή: Παναγία Οδηγήτρια - Κάμπος - Χρυσόστομος - Παναγία Οικονόμου - Παναγία Οδηγήτρια.
Ώρα 21:30: Εορταστική Εκδήλωση στην πλατεία του «Κάμπου».
ΧΟΡΗΓΟΙ: Δήμος Κιμώλου, Επαγγελματίες και κάτοικοι Κιμώλου.
.
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
Ώρα 07:30 π.μ.: Όρθος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Παναγίας Οδηγήτριας.
Ώρα 18:00 μ.μ.: Συγκέντρωση στον Ιερό Ναό της Παναγίας Οδηγήτριας για τη μεταφορά των Ιερών Λειψάνων της Οσίας Μεθοδίας, στον Ιερό Ναό Οσίας Μεθοδίας ‹‹κελί της Οσίας›› όπου θα πραγματοποιηθεί Μέγας Εσπερινός.
.
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
Ώρα 07:15 π.μ.: Όρθος - Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. Οσίας Μεθοδίας ‹‹κελί της Οσίας›› εν συνεχεία μεταφορά των Ιερών Λειψάνων στον Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου ‹‹Παναγίας Οδηγήτριας››.
Ώρα 18:30 μ.μ.: Εσπερινός και Παράκληση της Οσίας Μεθοδίας στον Ιερό Ναό Εισοδίων Θεοτόκου ‹‹Παναγίας Οδηγήτριας››.
.

.
 
.
 
.
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ

ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΜΕΘΟΔΙΑΣ
 
ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ
Κίμωλος 26/09/2014


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ
Με χαρά σας προσκαλεί στην καθιερωμένη εορταστική εκδήλωση προς τιμή της ΟΣΙΑΣ ΜΕΘΟΔΙΑΣ που θα γίνει το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2014 στην πλατεία του Κάμπου.
Ώρα έναρξης 21.30.
 
Ο Δήμαρχος Κιμώλου
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αντιδήμαρχος: Σάρδης Παναγιώτης 6972804741
Πρόεδρος Τουριστικής Επιτροπής: Μάλλη Μοσχούλα 6977364587
 
 

.

.

.

.

ΣΥΝΘΕΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΙΜΩΛΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΑΡΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΟΥΡΑΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΠΑΥΛΟΥ
 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΗΛΙΑ
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 
ΜΕΛΗ
ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ
ΜΑΛΛΗ ΜΟΣΧΟΥΛΑ του ΠΕΤΡΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΑΝΤΩΝΙΑ (ΝΤΩΡΗΝΗ) του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΑΛΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ         

ΚΙΜΩΛΟΣ 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 

.

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  85 86  87 ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ  536 550   456 1542 
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 307  337  237   881
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ % 57,28  61,27  51,97   57,13%
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ  21
ΕΓΚΥΡΑ 298  330  232   860
ΨΗΦΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝ. ΨΗΦΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΔΡΑΣΗ & ΟΡΑΜΑ 157 199 143 499 58,02
ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 141 131 89 361 41,98
.
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ:  ΔΡΑΣΗ & ΟΡΑΜΑ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Βεντούρης Κων/νος του Εμμανουήλ
α.α ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΥ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
1
ΣΑΡΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ
2
ΜΟΥΡΑΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΠΑΥΛΟΥ
3
ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
4
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ
5
ΜΑΛΛΗ ΜΟΣΧΟΥΛΑ του ΠΕΤΡΟΥ  
6
ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΑΝΤΩΝΙΑ (ΝΤΩΡΗΝΗ) του ΦΙΛΙΠΠΟΥ  
7
ΡΟΥΣΣΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ  
8
ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ  
 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΔΟΥ
α.α ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΥ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
1 ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΗΛΙΑ
3 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
4 ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ (ΚΟΥΛΗΣ) του ΣΤΑΥΡΟΥ  
5 ΓΑΛΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
    

.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
 
ΔΗΜΟΣ  ΚΙΜΩΛΟΥ                                                         
ΚΙΜΩΛΟΣ  15/05/2014
Αριθ. Πρωτ. 969
.            
Προς τoν                                                 
Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη                                                                                                                                                                      
Κύριε Υπουργέ
.
Παρά την πρόσφατη μεταξύ μας καλόπιστη συζήτηση
και τις συγκρατημένες υποσχέσεις σας .
.
Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του Διευθυντή και των στελεχών
της Διεύθυνσης Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.
.
Παρά τις συνεχείς ποικιλότροπες και ποικιλόμορφες διαμαρτυρίες μας…
η Κίμωλος για αδιευκρίνιστους και άγνωστους σ’ εμάς λόγους,
έμεινε ξανά εκτός επιδοτούμενων δρομολογίων.
.
Κύριε Υπουργέ
.
Με αγανάκτηση είδαμε το πρόγραμμα δρομολογίων των πλοίων της γραμμής Δυτικών Κυκλάδων
και μάλιστα της περιόδου 30/06 – 29/07/2014 και ειλικρινά εκπλαγήκαμε.
.
Είναι ποτέ δυνατόν κατακαλόκαιρο να μείνει ΜΟΝΟ το νησί μας
με δύο προσεγγίσεις, ενώ υπάρχει επιδοτούμενο δρομολόγιο κάθε Τετάρτη;
.
Κύριε Υπουργέ.
.
Όσο και να προσπαθούν διάφορα κέντρα εξουσίας να υποβαθμίσουν
και να απαξιώσουν το νησί μας για να υλοποιήσουν εύκολα
το αρρωστημένο σχέδιό τους,  
ΔΕΝ  θα τα καταφέρουν.
 .
Γεράσιμος – Θεόδωρος ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΙΜΩΛΟΥ 
.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.Βουλευτές Κυκλάδων
2. Μ.Μ.Ε.
 
 
.

..

Απάντηση Δήμου Κιμώλου  στο σχέδιο 

νόμου «Οριοθέτηση, διαχείριση και

προστασία αιγιαλού και παραλίας»
 
Σχετικά:
 
 

 

 
ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΣ 02/05/2014
Αριθ. Πρωτ. 875
 
ΘΕΜΑ: «Διαβούλευση για το Νομοσχέδιο Οριοθέτηση, Διαχείριση και Προστασία Αιγιαλού και παραλίας».
 
Άρθρο 05
Στο νησί μας (Κίμωλος), υπάρχουν προ πολλών ετών παραδοσιακά κτίσματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες των ψαράδων κατά τους χειμερινούς μήνες.                             
Τα κτίσματα αυτά λέγονται σύρματα και αποτελούν στοιχεία της παραδοσιακής κληρονομιάς του νησιού μας, προβάλουν το νησί διεθνώς και για τον λόγο αυτό συμπεριλαμβάνονται στα σημαντικά αξιοθέατα για κάθε επισκέπτη.
Προκειμένου να μην αφανιστούν τα παραπάνω κτίσματα πιστεύουμε πως η παράγραφος 4 θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:
4. Κατά την έγκριση ή επέκταση σχεδίων πόλεων, η γραμμή δόμησης δεν επιτρέπεται να εισέρχεται σε ζώνη παραλίας, με την επιφύλαξη περιπτώσεων παραδοσιακών οικισμών ή διατηρητέων κτισμάτων και κατασκευών. Κτίσματα ή κατασκευές κηρυγμένα ως διατηρητέα ή μεμονωμένα κτίσματα ή συγκροτήματα αυτών, μετά των προσαρτημάτων τους, ειδικής χρήσης κατά την παράδοση από τους ντόπιους πληθυσμούς (λεμβοστάσια, υπόσκαφα κ.λ.π.), σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμών εξαιρούνται από τη ζώνη παραλίας.
Άρθρο 08
Προκειμένου να μην αφανιστούν τα παραπάνω κτίσματα πιστεύουμε πως η παράγραφος 2 θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:
2. Η οριογραμμή του αιγιαλού δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια α) κτισμάτων ή κατασκευών που προστατεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού ή έχουν κηρυχθεί διατηρητέα ή παραδοσιακά κατά τις κείμενες διατάξεις, β) του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου υφιστάμενου οικισμού ή των οικισμών των προϋφισταμένων του 1923, των κάτω των 2.000 κατοίκων καθώς και των παραδοσιακών οικισμών, γ) μεμονωμένων κτισμάτων ή συγκροτημάτων αυτών, μετά των προσαρτημάτων τους, ειδικής χρήσης κατά την παράδοση από τους ντόπιους πληθυσμούς (λεμβοστάσια, υπόσκαφα κτλ). Αν το κτίσμα παύσει να υφίσταται ή αποχαρακτηρισθεί ενημερώνεται η Κτηματική Υπηρεσία για τον επανακαθορισμό της οριογραμμής του αιγιαλού. Με την κίνηση της διαδικασίας κήρυξης κτίσματος ως παραδοσιακού ή διατηρητέου αναστέλλεταιη διαδικασία επανακαθορισμού και ολοκληρώνεται μετά την έκδοση της απόφασης κήρυξης ή τη ρητή απόρριψη του αιτήματος.
Η παράγραφος 3 να διαμορφωθεί ως εξής :
Αν διαπιστώνεται η εισχώρηση της ρυμοτομικής γραμμής εγκεκριμένου σχεδίου πόλης ή των ορίων των οικισμών των νόμιμα οριοθετημένων (προ 23, κάτω των 2.000 κατοίκων, παραδοσιακών κτλ) στην ζώνη του αιγιαλού, κινείται υποχρεωτικά η διαδικασία τροποποίησής του, ώστε να ταυτίζεται το όριο του με την οριογραμμή αιγιαλού. Ο τυχόν υφιστάμενος οριακός δρόμος ή πεζόδρομος του ρυμοτομικού σχεδίου ή δημοτικός δρόμος του οικισμού, αποτελεί στην περίπτωση αυτή ζώνη παραλίας.
 
Ο Αντιδήμαρχος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜ. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ
 
 
 

 

 
 
 
Επιστολή Δημάρχου:

Χωρίς γιατρό η Κίμωλος !!!
 
ΚΙΜΩΛΟΣ 
18/02/2014 - Αριθ. Πρωτ. 341
ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ                                       
 
Προς :    
1. Υπουργό Υγείας
2. Διοικητή Νοσοκομείου Σύρου         
3. Δ/ντή Κέντρου Υγείας Μήλου
4. Βουλευτές Νομού Κυκλάδων
5. Μ.Μ.Ε.
 
Κύριοι
Με αγανάκτηση, οργή, ντροπή και τα βλέμματά μας στραμμένα στον ουρανό
για την εξ’ ύψους βοήθεια,
Σας πληροφορούμε ότι από σήμερα το νησί μας
ΔΥΣΤΥΧΩΣ είναι ΧΩΡΙΣ ιατρό.
Ερώτημα το οποίο περιμένει απάντηση:
Ποιός και Πώς θα διαβεβαιώσει τους συμπατριώτες μας να κοιμόνται ήσυχοι;
ΕΛΕΟΣ!!
 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΙΜΩΛΟΥ

 

 

 

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρια χρήστη του gokimolos.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Για να μάθετε περισσότερα για τα cookies κάντε κλικ εδώ.

Δέχομαι τα cookies απο αυτή την ιστοσελίδα.

EU Cookie Directive Module Information