Bus Timetable

FROM TO
CHORIO TACHIDROMIO ENNIAS, ALIKI, MPONATSA, KALAMITSI
- - - - - - -
PSATHI-LIMANI, CHORIO-MIZITHROU, REMA, GOUPA, KARAS, KLIMA, PRASA
- - - -
PSATHI LIMANI ENNIAS, ALIKI, MPONATSA, KALAMITSI
- - - - -
CHORIO - MIZITHROU, REMA, GOUPA, KARAS, KLIMA, PRASA
- - - -
KALAMITSI MPONATSA, ALIKI, ENNIAS, CHORIO-TACHIDROMIO
- - - - - - -
PSATHI(LIMANI)
- - -
PRASA KLIMA, KARAS, GOUPA, REMA, CHORIO-MIZITHROU, PSATHI-LIMANI, CHORIO-TACHIDROMIO
- - - -